Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Az engedélyezési folyamatban a hatóság a benyújtott talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat alapján határozza meg a hulladék anyag mezőgazdasági felhasználásához a talajtani alkalmasságot, a területnek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti sérülékenységi kategóriáját; a terület érintettségét a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján.

Kulcsszavak: Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

60 nap

Termőföld tulajdonosa, használója, a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék birtokosa, valamint az általuk megbízott kérelmére a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítását, felhasználását a talajvédelmi hatóság engedélyezi, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően. Szükséges adatok: 1. Földhasználati jogosultság igazolása: amennyiben az ügyfél az érintett ingatlannak, akkor a földhivatalnál bejegyzett földhasználónak a termőföldet érintő beavatkozáshoz való hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Ha a föld használója és a tulajdonosa nem azonos, akkor a földtulajdonos hozzájárulása is szükséges.
2.Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználását megalapozó talajvédelmi terv.
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
4. Hulladék származásának igazolása.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellélet 12.1.8. pontja alapján nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése esetén az igazgatás szolgáltatási díj 60 000 Ft.  A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellélet 12.1.9.3.
 pontja alapján a 12.1.1–12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése esetén az engedélyre megállapított díj 50 %-a fizetendő.
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján, a talajvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 14.000 Ft. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet alapján, a talajvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 14.000 Ft.
 

EKEIDR2