​Automatikus összegző mérlegek hitelesítése iránti kérelem

A nem-automatikus működésű mérlegek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben vagy típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány (első hitelesítés után megfelelőségi tanúsítvány) és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Kulcsszavak: Piacfelügyelet és műszaki felügyelet / Mérésügy

A gyártó vagy belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalombahozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét valamint adószámát
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét. A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.
(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

 teljes eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő (60 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles.
A beépített nyomtatóval rendelkző mérleg nyomtató vizsgálata kötelező és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala (főváros esetében XII. kerületi Hivatala)

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hologramos tanúsító matricán jelzett időponttól számított második év adott hónapjának végéig, illetve első hitelesítéskor a megfelelőségi tanúsítvány dátumától számított kettő évig, vagy a hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 60 nappal.
3. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a hitelesítő felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
4. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a mérleg esetleges speciális telepítési körülményeire való tekintettel a hitelesítés feltétele az előzetes felkészítés.
5. Mi történik, ha nem felel meg a mérleg a hitelesítési előírásnak? - Javítás, vagy javíttatás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Hogy állapítható meg, hogy a mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? -
a.) Hologramos tanúsító matricán lévő dátum jelölések - hitelesítés évének utolsó két számjegye valamint a hónap lukasztásos jelöléssel - két éven belüliek.
b.) A megfelelőségi tanúsítvány szerint az EK első tanúsítás vagy a kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el.
8. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles mérlegnél? - A mérleg hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja, hitelesítési bizonyítvány díj ellenében kérhető, azonban 10 tonna feletti mérlegek esetén a hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
9. Hol hitelesíttethetem a mérlegemet? - A felhasználás helyszínén kiszállási díj ellenében, telepített mérlegnél a telepítés helyén illetve előre egyeztetett időpontban a területileg illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.
10. Minden mérleget hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt mérlegeket igen.

http://mkeh.gov.hu/meresugy/engedelyek/eszkozfajtak

EKEIDR2