Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú, illetve a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, míg a cselekvőképtelen kiskorú, illetve a cselekvőképtelen nagykorú személy nevében törvényes képviselője (szülő/gyám, illetve gondnok) tesz jognyilatkozatot.

Kulcsszavak: Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására

Az eljárást a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője/gyámja, illetve a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy gondnoka kezdeményezheti. Az a szülő, akinek a gyámhivatal a vagyonkezelői jogát megvonta vagy korlátozta, nem indíthat eljárást.

A jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható.

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

1. ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példánya;
2. három hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítvány, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslése, kivéve:
- ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította, vagy
- ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére jogszabályban meghatározott módon történt;
3. közös tulajdon megállapodás alapján történő megszüntetésére irányuló kérelem esetén az elvi telekmegosztási engedély és a megosztás után kialakításra kerülő ingatlanrészekre vonatkozó értékbecslés;
4. a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak, a meghatalmazást az eljárás során be kell nyújtani. 

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó (2018-ban 2.850.000,- forint) értékhatárú kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság.

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén
- a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának
- az ügyei vitelében akadályozott, illetőleg cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek
a lakóhelye található.
Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.
Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye található.
Lakóhely hiányában a gyámhatóság illetékességét az előzőek szerint a tartózkodási hely határozza meg.
Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a fővárosi kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala illetékes.

EKEIDR2