Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen esetben az adatkezelő az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Kulcsszavak: eeszt, gdpr, adatkezelés, betegadatok, adatvédelem, incidens, személyes adat

Az érintett a személyes adatai vonatkozásában.

A kérelmet jelen felületen az „Ügyintézés indítása” menüpont kiválasztásával lehet elindítani, a kérelemben szereplő adatok és az esetleges mellékletek feltöltését követően.

Kérjük, hogy bejelentés során szíveskedjen megjelölni a tiltakozás tárgyát képező adatot vagy adatokat, továbbá a tiltakozás okát minden adat vonatkozásában.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben meghatalmazottként vagy más képviselőként jár el, úgy a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okirat csatolása is szükséges.

Az OKFŐ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az eljárás illetékmentes.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Az Országos Kórházi Főigazgatóság felettes szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

1) A GDPR 77. cikkével összhangban az Érintett – amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a GDPR követelményeinek – e-mailben vagy postai úton küldött panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 

2) Ezen kívül az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt érvényesítheti a jogait.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egészségügyi intézmények jogszabályi kötelezettsége az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (továbbiakban: EESZT) történő adatszolgáltatás, amely adatkezelés jogalapja nem a páciensek hozzájárulása, hanem jogszabályban előírt közérdekű feladat ellátása. Ebből kifolyólag nem lehetséges az EESZT-ben tárolt összes adat vonatkozásában a tiltakozáshoz, való joggal élni, az ilyen irányú kérelmeknek egyes jól meghatározott adatokra kell irányulniuk. Az EESZT-ben történő adatkezelés közérdekből, az egészségügyi ellátás minőségének javítása és gyorsítása céljából történik, amely elsőbbséget élvező oknak minősül az adatkezelés tekintetében.

EESZT Adatkezelési tájékoztató: https://www.eeszt.gov.hu/hu/adatvedelem

Tájékoztatjuk, hogy az EESZT digitális önrendelkezés funkciója lehetőséget ad Önnek, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi adataihoz történő hozzáférést szabályozza. Folyamatosan követheti, hogy ki kért hozzáférést az Ön adataihoz, illetve beállíthatja, hogy milyen EESZT esemény kapcsán kér értesítést a rendszertől. A kezelőorvosok számára megjelenített adatok függnek az önrendelkezés során tett beállításoktól, engedélyektől, illetve korlátozásoktól. Önrendelkezési nyilatkozat személyesen bármely Kormányablakban vagy digitális úton, az EESZT Lakossági Portál felületére bejelentkezve (https://www.eeszt.gov.hu), az Önrendelkezés menüpontban tehető. A szolgáltatásról részletes tájékoztatást kaphat a https://e-egeszsegugy.gov.hu/onrendelkezes weboldalon.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

OKFŐ