VESZPRÉM - Településképi kötelezési eljárás

Településképi kötelezési eljárást folytat le és bírságot szab ki a polgármester az alábbi esetekben:

a) a helyi építészeti- és településkép védelem érdekében, ha az építmény- és környezete műszaki, esztétikai állapota nem felel meg a településképi rendelet előírásainak,

b) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület esetében.

 

Kulcsszavak: településkép, kötelezés, főépítész, VMVJ Önkormányzata, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere

Kötelezett: az érintett ingatlan tulajdonosa.

Kérelmező: természetes, vagy jogi személy.

A településképi kötelezési eljárást az építési tevékenységgel érintett magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság a polgármesterhez írásban benyújtott beadványban kérheti.
 

A településképi kötelezés végre nem hajtása esetén a kötelezettet a polgármester településkép védelmi bírsággal sújtja, melynek kiszabása ismételhető.

A településkép védelmi bírság mértéke:
a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása legalább 100.000 forint,
b) a polgármester elutasító döntése ellenére végzett építési tevékenység esetén legalább 200.000 forint,
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén, az eltérés mértékétől függően legalább 200.000 forint, legfeljebb 500.000 forint,
d) a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 100.000 forint, de legfeljebb 1.000.000 forint.
 

Az eljárást 60 napon belül kell lefolytatni és érdemi döntést hozni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Kérelem.

Amennyiben rendelkezésre áll, a jogsértést bizonyító bizonyítékok.

Az eljárás költség és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A településképi kötelezési eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul.

 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos  jogintézményekről

Veszprém Település