Biztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezése

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megszüntetéséhez az MNB előzetes engedélye szükséges.

Kulcsszavak: biztosító, viszontbiztosító, tevékenység megszüntetés, befejezés, MNB, Magyar Nemzeti Bank, engedély visszavonás

A biztosító vagy a viszontbiztosító a biztosítási tevékenységét részben vagy egészben – saját elhatározásból – az MNB engedélyével megszüntetheti, ha a kérelemmel érintett ág, ágazat vagy viszontbiztosítási tevékenység vonatkozásában a biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységből eredő minden kötelezettségét teljesítette.

Ha a biztosító és a viszontbiztosító a biztosítási vagy a viszontbiztosítási tevékenységét teljes egészében megszünteti, köteles az elnevezéséből a biztosítóra vagy a viszontbiztosítóra utaló megnevezést törölni.

A biztosító vagy viszontbiztosító a jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról és a végelszámolás elrendeléséről szóló döntés meghozatalára, továbbá a végelszámolás megindításáról szóló változásbejegyzési kérelem bírósághoz történő benyújtására azt követően kerülhet sor, miután az MNB a tevékenység megszüntetését teljes egészében engedélyező határozatát meghozta.

Az MNB tevékenységi engedélyezési eljárása során a magyar nyelv használata kötelező, az ügyfél köteles az iratok hiteles magyar nyelvű fordítását biztosítani.

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet,valamint annak mellékleteit a biztosítónak (viszontbiztosítónak), illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül kell megküldeni az MNB részére. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf

Az ügyintézési határidő három hónap, amely a kérelemnek az MNB-hez való megérkezését követő munkanapon indul.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve a tényállás tisztázása érdekében szükséges, az MNB – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – negyvenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmező ügyfelet. Az MNB az eljárás során több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmező ügyfelet. Ha az MNB a kérelmező ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan pótlásának napjától számítandó.

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megszüntetésének engedélyezése kapcsán részletes útmutató a https://www.mnb.hu/letoltes/3-1-2-1-5-biztositasi-vagy-viszontbiztositasi-tevekenyseg-megszuntetesenek-engedelyezese.pdf linken található.

A biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések és válaszok (Q&A) a következő elérhetőségen https://www.mnb.hu/letoltes/3-1-2-2-5-gyakori-kerdesek-es-valaszok-a-biztositasi-vagy-viszontbiztositasi-tevekenyseg-megszuntetesenek-eng-kapcsolatban.pdf található.

A tevékenység megszüntetésének engedélyezésére irányuló eljárás díjmentes.

Magyar Nemzeti Bank, Biztosítási és pénztári engedélyezési és jogérvényesítési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezni nem lehet, viszont az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél keresetlevelében ugyanakkor kérheti tárgyalás tartását A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

MNB