CSURGÓ- SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható, melyről a jegyző igazolást ad ki.

Kulcsszavak: szálláshely

Szálláshely-szolgáltatást folytatni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges nyomtatványt és mellékleteit a hivatal részére szükséges megküldeni. A tevékenység, bejelentést követően folytatható.

Hatóságunk a hiánytalan bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásába rögzíti, és adatait az önkormányzat honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételről hatóságunk értesíti az érintett hatóságokat.

A kapcsolódó kérelem benyújtható elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

  239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdése alapján:

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

a) - a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével - határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,

c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,

d) *  azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba nem regisztrált szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,

e) *  ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

Ügyintézési határidő: 15 nap

A bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza

a) a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

b) * 

c) *  a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

d) *  a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá - nyaralóhajó esetén - a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

e) *  a szálláshely befogadóképességét:

ea) a vendégszobák, kemping esetén - területegységek számát, valamint - nyaralóhajó esetén - a lakóegységek számát és

eb) az ágyak számát,

f) a szálláshely használatának jogcímét,

g) a szálláshely elnevezését,

h) *  azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,

i) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,

j) *  azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

(2) *  A bejelentéshez mellékelni kell

a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

b) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

d) *  a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,

e) *  a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

Az eljárás illetékmentes

Jegyző

Feladattal megbízott szervezeti egység: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal/Hatósági Iroda

Somogy Megyei Kormányhivatal

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

A jegyző a szálláshelyekről nyilvántartást vezet. A bejegyzett adatokról az önkormányzat honlapján lehet tájékozódni.

Szálláshely típusok: szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely.

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése, melyre ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

Csurgó Település