Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítása

A támogatás célja a közösségi közlekedésben részt venni nem tudó súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének javítása céljából gépjármű vásárlásuk, illetve speciális igényeiknek megfelelő módon történő átalakításának támogatása.

Kulcsszavak: Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítása

A súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő  személyek.

A kérelemben fel kell tüntetni:
1. A kérelmező személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségére vonatkozó adatait.                                       
2. A kérelmező által igényelt a szerzési vagy átalakítási támogatás pontos típusát.
3. A kérelmező személy nyilatkozatait (a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül kérelmező személy vagy rá tekintettel más személy részesült-e a kérelem szerinti szerzési/átalakítási támogatásban, a súlyos mozgáskorlátozott személy önálló személygépkocsi használó-e, önálló személygépkocsi használó esetén: járművezetéstől való eltiltás kiszabó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt áll-e, személygépkocsi vásárlására irányuló kérelem esetén: kérelmező vállalja-e, hogy a kiválasztott közreműködő szervezettel, vagy annak konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával adásvételi szerződést köt,  az előnyök vonatkozásában:  kérelmező  kereső tevékenységet folytat-e,  tanulói, képzési jogviszonyban áll-e, 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevei -e, honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált-e súlyos mozgáskorlátozottá).        
4. A szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségére vonatkozó adatait.                                                                                 
5. A szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy nyilatkozatait (kérelem benyújtását megelőző hét éven belül szállítást végző személy vagy rá tekintettel más személy részesült-e a kérelem szerinti szerzési/átalakítási támogatásban, vállalja-e, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását végzi, járművezetéstől való eltiltás kiszabó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt áll-e).                                                                                                                                                                                                                        A kitöltött és aláírt kérelem nyomtatványt a szükséges igazolásokkal együtt az illetékes  kormányhivatalhoz kell benyújtani.
 

A támogatási iránti kérelmet évente két alkalommal, minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani. A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig dönt a jogosultságról.

Felhasználható igazolások:
- a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok, ha ezeket az adatokat igazoló iratok másolata a hivatalnak nem áll rendelkezésére, az adatok a nyilvántartásában nem szerepelnek és általa nem beszerezhetőek;
- az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy nyilatkozatát érvényes vezetői engedélye meglétéről, vagy 
a személygépkocsinak a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához igényelt átalakítási támogatás esetén a gépjárművezetői alkalmassága megállapításáról, valamint arról, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;
- a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá ha a hivatalnak nem áll rendelkezésére, az adatok a nyilvántartásában nem szerepelnek és általa nem beszerezhetőek, a hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum fénymásolatát,  nyilatkozatot a közös háztartásban élésről,  az önkéntes szerződés fénymásolatát;
- az előnyben részesítési feltételek fennállása esetén a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat, a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményt;
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy az adásvételi szerződés megkötését vállalja.
- nem magyar állampolgár igénylő a fentieken túl nyilatkozik a tartózkodási engedélyről,  tartózkodási engedély hiányában hitelt érdemlően igazolja a tartózkodás jogcímét vagy ha hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra a rokoni kapcsolatot,  amenyniben az iratok másolata a hivatalnak nem áll rendelkezésére, az adatok a nyilvántartásban nem szerepelnek és általa nem beszerezhetőek.

Az eljárás költség és illetékmentes

EKEIDR2