KAPOSVÁR - Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg, feltéve hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs.

Kulcsszavak: Rendkívüli települési támogatás

Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. §(1)-(3) bek. szerinti személyek.

Illetékességi terület: Kaposvár város közigazgatási területe

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester

Az ellátás célja:  Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapíthat meg, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.-), egyedül élő esetén a 250 %-át (71.250.-Ft) nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető – a temetést követő 3 hónapon belül – az a kérelmező, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs.

Temetési költségek enyhítéséhez nyújtott támogatás esetben a segély összege alkalmanként a becsatolt temetési számla 10%-a, de legfeljebb 25.000,-Ft.

Az eltemettetés költségei közül a gyászjelentés és a koszorú költségeit figyelmen kívül kell hagyni.

A kérelemhez csatolni kell:

a) az eltemettetés költségeiről szóló eredeti számlát, és

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

A kérelemhez csatolni kell:A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani csatolni a család jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolás, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan).

Vagyon:
az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (jelenleg: 855.000,-Ft), vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott egy személygépjármű

A kérelem benyújtása folyamatos, a benyújtási hónap első napjától vagy a lejáratot követő hónap első napjától.

A kérelem elbírálásának határideje:  8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

A kérelemhez csatolni kell:

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat,

  1. munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással
  2. nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal.
  3. családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv igazolásával;
  4. vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;
  5. tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával;
  6. ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával;
  7. foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül vagy az utolsó egy havi nettó ellátás összegéről;
  8. a Járási Hivatal által folyósított ellátás vonatkozásában a Járási Hivatal által kiállított igazolással

- a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó egyéb igazolások

Továbbá temetési segély esetén:

- Eredeti temetési számlát.

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető – a temetést követő 3 hónapon belül – az a kérelmező, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg, és vagyona a család tagjainak nincs. Temetési költségekhez a segély összege alkalmanként a becsatolt temetési számla 10 %-a, de legfeljebb 25.000,-Ft. A költségek közül a gyászjelentés és a koszorú költségeit figyelmen kívül kell hagyni.

A segély természetbeni ellátásként is nyújtható, felhasználását igazolni kell.

Rendkívüli települési támogatás - űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település