Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására

A gyermeket megillető tartásról való lemondásra vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat érvényességéhez szükséges a gyámhatóság jóváhagyása. A kérelemre induló eljárásban a gyámhatóság az eset összes körülményeit mérlegelve akkor hagyja jóvá a törvényes képviselő jognyilatkozatát, ha az minden tekintetben a gyermek érdekét szolgálja, és a gyermek gondozása, nevelése a tartásdíj nélkül is biztosított lesz. Bírósági, vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges.

Kulcsszavak: Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására

A gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője, aki egyben jogosult a tartásdíjra. Nincs személyes eljárási kötelezettség.

A személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat elektronikus úton is elő lehet terjeszteni; életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot (skype).

60 nap

Jogszabály nem ír elő ügyfél által csatolandó dokumentumot, de az ügy érdemi elbírálásához szükséges annak vizsgálata, hogy a gyermek tartása biztosított lesz, ezért az eljárás során a szülő vagyoni, jövedelmi viszonyait igazolni kell, az igazolások a kérelemhez is csatolhatóak; emellett a gyámhivatal a tényállás tisztázása érdekében egyéb dokumentumok csatolására hívhatja fel az ügyfelet, így pl.: a tartásdíj mértékét meghatározó jogerős bírósági döntés, a tartás ellenében felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon értékét bizonyító okirat

Az eljárási illetékmentes. Az eljárás költségeit a gyámhatóság viseli.

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye található.
Lakóhely hiányában a gyámhatóság illetékességét az előzőek szerint a tartózkodási hely határozza meg.
Belföldi lakóhely, vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely, vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a Budapest Fővárosi Kormányhivatalának V. Kerületi, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró hivatala illetékes.

EKEIDR2