239/2009. (X.20) Korm. rend. 6. §) és Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyújtás (173/2003. (X.28) Korm. rend. 14/A. §) nyilvántartásba vétele.

">

ZALAEGERSZEG - SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS

Üzleti célú szálláshely (239/2009. (X.20) Korm. rend. 6. §) és Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyújtás (173/2003. (X.28) Korm. rend. 14/A. §) nyilvántartásba vétele.

Kulcsszavak: SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes.

Üzleti célú szálláshely - Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

Aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységfolytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásnak rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) hatálya alá nem tartozik az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet jogcímén.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyújtás - A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában:

a) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,

b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett,

ba) sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,

bb) szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő vagy melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási tevékenysége keretében üzemeltetett intézményi szállás.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel az 14/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak.

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró - a szálláshely szerint illetékes - járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) a közegészségügyi követelmények,

b) a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,

c) a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,

d) külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások,

e) külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes vízügyi hatóságot a vízügyi előírások teljesítésének ellenőrzése céljából. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.

A jegyző ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató önminősítésében és a jogszabályokban foglaltaknak.

 

A kérelem elektronikus úton nyújtható be: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas IPAR-KERESKEDELEM › SZÁLLÁSHELY cím alatti SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS nyomtatványon

A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező, ellenkező esetben hiánypótlásra történő felszólításra kerül sor.

Ügyintézési határidő: 20 nap

Kérelem, valamint az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja: 

Üzleti célú szálláshely esetén:

a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

b) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

d) *  a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,

e) *  a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyújtás esetén

A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltünteti, illetve a kérelemhez csatolja

a) a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,

b) a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),

c) a szálláshely minősítését [8. § (2) bek.],

d) *  azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,

e) *  a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot,

f) *  az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,

g) a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,

h) a szolgáltatás megkezdésének időpontját.

Az eljárás illetékmentes.

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról  

44/A. § *  (1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője.

Ákr. 112. § [A jogorvoslathoz való jog]

(1) A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

116. § [A fellebbezés általános szabályai]

(1) Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

(2) Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot

a) - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy

b) rendvédelmi szerv helyi szerve hozta. 

Egyéb információk - Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20) Kormányrendelet

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28) Kormányrendelet

Zalaegerszeg Település