VESZPRÉM - MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az Önkormányzat illetékességi területén lakás tulajdonosa, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Kulcsszavak: Kommunális adó

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény (lakás) tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Amennyiben a lakást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. 

Nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, amikor magánszemélytől bérel valaki lakás ingatlant. 

Az adózónak a magánszemélyek kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, a "kommunális adó" ügytípusnál kiválasztható.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, az megtalálható a lap alján a "Kapcsolódó dokumentumok" címszó alatt.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie.

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról

Az adó mértéke a hatályos Ör. alapján:

Az adó évi mértéke lakásonként:

a) 30 m2 és az azt el nem érő lakások esetében 0 Ft,

b) 30 m2-t meghaladó, de a 70 m2-t el nem érő lakások esetében 5 000 Ft/év,

c) a 70 m2 és az azt meghaladó, de a 150 m2-t el nem érő lakások esetében 8 000 Ft/év,

d) a 150 m2 és az azt meghaladó lakások esetében 20 000 Ft/év.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét teljesítheti belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel,  E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az  E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 11748007-15430001-02820000

Az éves adó összegét két egyenlő részletben kell megfizetni, az I. félévi adó megfizetésének határideje március 15., a II. félévi adó megfizetésének határideje szeptember 15.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájánál benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Nyrt.-nél vezetett 11748007-15430001-03470000 számú Államigazgatási Eljárási Illeték számlára kell megfizetni.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az építmény, amely után az Ör. építményadóról szóló alcíme alapján kell helyi adót fizetni, továbbá mentes az a telek, amely után az Ör. telekadóról szóló alcíme alapján kell helyi adót fizetni.

Amennyiben a lakás egyéb szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított (részben v. egészben), a lakás után a magánszemélyt építményadó fizetési kötelezettség terheli.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik (pl. bontás, megsemmisülés) az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

A lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

A lakás használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Rendeleti mentességek:

Az adómentesség és az adókedvezmény az arra való jogosultság megnyíltát és megszűnését követő évtől kell engedélyezni, illetve megszüntetni.

Az adómentesség és az adókedvezmény több lakás- vagy üdülő tulajdon, haszonélvezeti jog, valamint lakás bérleti jog esetében egyetlen lakás után sem illeti meg az adóalanyt. Az adómentesség vagy kedvezmény nem illeti meg azt az adóalanyt, aki az adóköteles lakást üzleti célra hasznosítja. Adómentesség megállapítása iránti kérelmet tárgyév január 31. napjáig kell benyújtani.

Az adatbejelentést a mentességet élvező lakásokkal kapcsolatban is be kell nyújtani.

Életvitelszerű lakóhely: magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, ahonnan az életét szervezi, munkavégzés esetén rendszeresen innen indul munkába vagy ide tér haza, és ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás – legjellemzőbben folytatja, amely a családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe.

Komfort nélküli lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 5. pontja szerint az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményének nem felel meg, de legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.

Üzleti célt szolgáló építmény: olyan épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.

 

 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló adatbejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

Az önkormányzati adóhatóság az éves kommunális adót az adózó adatbejelentése alapján, kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Veszprém Település