SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Társasházak szerveinek törvényességi felügyelete

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el, ennek keretében hivatalból ellenőrzi a társasház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, a Közgyűlés működését, a határozatok végrehajtását. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.
Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.
 

Kulcsszavak: társasház, törvényességi felügyelet

Társasházi tulajdonostárs vagy meghatalmazottja, illetve a társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselő).

A társasház működésével kapcsolatos írásban bejelentést tenni.
Benyújtás módja: személyesen, elektronikus, illetve postai úton.
 

A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzésétől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.
Az eljárás a fenti jogvesztő határidőn túl is megindítható, ha az eljárásra okot adó körülmény folyamatosan fennáll, vagy a közgyűlési határozat végrehajtását érintő mulasztásban nyilvánul meg.

A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.

Ha a jegyző nem indít eljárást, a bejelentőt - a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén - az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

A törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásának határidejét a jogszabály nem határozza meg.

Az írásbeli bejelentéshez csatolni szükséges:

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

A jegyző eljárásával, a kibocsátott felhívással szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a társasház címe szerinti járásbírósághoz fordulhat. 

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról.
155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól.

Szombathely Település