Kecskemét - Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

Az önkormányzat települési támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, valamint a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

A támogatást a kérelembenyújtás hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.

 

Kulcsszavak: -közüzem, -gázszolgáltatás, -áramszolgáltatás, -tüzelőanyag, -távhő-szolgáltatás, -közös költséghez

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú állampolgárok.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás felhasználását a kérelmezőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül a tüzelőanyag vásárlásról kiállított számlával kell igazolnia. Amennyiben e kötelezettségét nem teljesíti, a támogatás összegét vissza kell fizetnie, és a támogatás megállapításától számított két évig a kérelmező és a vele közös háztartásban élők részére a lakhatáshoz kapcsolódóan települési támogatás nem állapítható meg.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

Az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

-kérelemnyomtatvány

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben (https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak) kérhető  vagy

letölthető a   https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Nyomtatvanyok/szocialpolitika/kerelem_tt-lakhatashoz.doc oldalról.

  -a kérelemhez mellékelni kell

 • a háztartásban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot,
 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,
  - álláskereső esetén az illetékes járási hivatal által kiállított igazolás,
  - nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,
  - őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,
  - vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
  - tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,
  - ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, vagy
 • 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról
 • lakhatási jogcímet igazoló irat (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, albérleti szerződés, szívességi lakáshasználati megállapodás)
 • a kérelmező nevére kiállított számla és számlarészletező arról a szolgáltatásról, amelyhez a támogatást kéri

A kérelem személyes benyújtásakor szükséges okmányok:

- a kérelmező személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája

-   a kérelmező akadályoztatása esetén meghatalmazás

 

 

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda

Szociálpolitikai Osztály 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás során környezettanulmány készítésére kerülhet sor.

Kecskemét Település