Nagykanizsa - Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható!

Kulcsszavak: rendezvénytartás engedély kérelem

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyet adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének kell benyújtania a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Természetes személyek a kérelmet Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján közzétett "Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó engedély iránti kérelem" című formanyomtatványon, vagy - elektronikus ügyintézés választása esetén – az E-Önkormányzati Portálon elérhető űrlap kitöltésével nyújthatják be.

A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt, elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek (gazdasági társaságok, vállalkozások) kizárólag az E-Önkormányzati Portálon elérhető űrlap kitöltésével nyújthatják be a kérelmet.

Utóbbiak figyelmét felhívjuk arra, hogy az űrlap kitöltését megelőzően - az alaprendelkezés megtételén túl - az űrlap kitöltőjének nevére szabad szöveges meghatalmazást is kell tenniük a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon (helyi önkormányzati ügykörök/összes önkormányzati ügy - rendelkezése).

Engedély hiányában tartott zenés táncos rendezvény folytatását az ellenőrzést végző hatóság a helyszínen köteles felfüggeszteni.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 20 nap.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Ipar-kereskedelem" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "rendezvény" lehetőséget!

Űrlap száma: ASP-IPAR-007-2017

Űrlap megnevezése: Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

 

 - A rendezvénynek helyet adó épület/építmény/ terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (tulajdoni lap kivételével)

 - Haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

 - Biztonsági tervet

 - Tűzvédelmi szabályzatot (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi)

 - Képviseletre jogosult aláírási címpéldányát

A jegyző előtt folyó eljárás illetékmentes.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője

Az engedélyezés tárgyában hozott döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzőjéhez, 5.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre kell kérni, amelyeket

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: működési engedély iránti kérelem, bejelentés kereskedelmi tevékenység végzésére, stb.)

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város hivatalos honlapján közzétett zenés, táncos rendezvényekről vezetett nyilvántartása.

Nagykanizsa Település