Ingatlan vásárlása esetén fizetendő illeték

Belföldi ingatlan vásárlása esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

Kulcsszavak: ingatlan vásárlása, földhivatal, okirat, B400, forgalmi érték, illeték

Ingatlan vásárlása esetén

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiszabott illetéket be kell fizetni.

A vagyonszerzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén mulasztási bírságot kell fizetni, melynek mértéke természetes személy adózó esetén 200 ezer forintig, nem természetes személy adózó esetén 500 ezer forintig terjedhet.

Az illeték késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Főszabály szerint az ingatlan megszerzését a szerződés megkötésének napját követő 30 napon belül kell bejelenteni a járási földhivatalhoz, mely az illetékkiszabáshoz szükséges iratokat az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően továbbítja a NAV-hoz.

Ezt követően a NAV 60 napon belül határozatban megállapítja a befizetendő illetéket, amelyet legkésőbb 15 napon belül be kell fizetni attól az időponttól számítva, hogy a döntés véglegessé vált.

Az ingatlan megszerzéséről szóló okirat (pl. adásvételi szerződés) és a NAV által az illetékkiszabás bejelentésére rendszeresített nyomtatvány (B400-as adatlap).

A megszerzett ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de legfeljebb 200 millió forint.

Az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal, NAV

A NAV elsőfokú döntése ellen a NAV Fellebbviteli Igazgatóságához lehet fellebbezni, illetve a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül egy alkalommal felügyeleti intézkedés kérelmezhető jogszabálysértésre hivatkozással. A fellebbezésért és a felügyeleti intézkedés iránti kérelemért illetéket kell fizetni.

 Ha pedig az adózó a NAV Fellebbviteli Igazgatósága másodfokú döntésének jogszerűségét vitatja, közigazgatási perben megtámadhatja azt.

https://nav.gov.hu/en/szuf/05___4_AMOUNTS_AND_RATES_OF_DUTIES_2021_.pdf1

https://nav.gov.hu/en/szuf/20___AMOUNTS_AND_RATES_OF_DUTIES_30062020.pdf1

Ingatlan vásárlása esetén számos illetékkedvezmény/illetékmentesség érvényesíthető, melyekről a fenti tájékoztatókban találhatók információk.

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

NAV