Energiahatékonyság - Határon átnyúló energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával kapcsolatos kérelem gazdálkodó szervezet részére

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/C. § (10) bekezdés és (12)-(15) bekezdés alapján kérelmezhető az űrlap segítségével.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, kérelem, szakreferensi tevékenység, regisztráció, adatváltozás, megszüntetés, hiánypótlás

Határon átnyúló energetikai szakreferensi tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat, amely

Az energetikai szakreferensek névjegyzékében szereplő energetikai szakreferens kizárólag egy energetikai szakreferens szervezettel állhat névjegyzékbevételt megalapozó jogviszonyban.

Az energetikai szakreferens szervezet a változás bekövetkezéstől számított 8 napon belül  bejelenti a Hivatal számára a névjegyzékben nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást.
Ha az energetikai szakreferensszervezet kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az adatváltozás bejelentésére kötelezi és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A bírság ismételten kiszabható.
 

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 2. melléklet A) táblázat 3. sora alapján.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül.

Az EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szervezet a Hivatal engedélye alapján láthat el Magyarországon - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében - energetikai szakreferensi tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.
EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szervezet Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében energetikai szakreferensi tevékenységet a természetes személy energetikai szakreferensek névjegyzékében szereplő természetes személy vagy a (11) bekezdés szerint jogosult természetes személy igénybe vételével folytathat, ha vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.
 A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén energetikai szakreferensi tevékenységet végző szervezet a működése során köteles betartani az energetikai szakreferensi tevékenység folytatására a törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott szabályokat.
A határon átnyúló szolgáltatás keretében energetikai szakreferensi tevékenység folytatására jogosult szervezetekre a törvényben és a törvény végrehajtására kiadott rendeletekben az energetikai szakreferens szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 A Hivatal a névjegyzéki jelöléssel rendelkező, határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult gazdálkodó szervezetet a 21/B. § (3b) bekezdése szerinti névjegyzékbe felveszi.
 

MEKH