Ajándéksorsolás bejelentése

Az Szjtv. szerint szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag a Szerencsejáték Felügyelet, mint szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyével folytatható.

Az Szjtv. előírásai azonban lehetőséget nyújtanak a 23. §-a szerinti ajándéksorsolásos akció bejelentési kötelezettség teljesítése mellett történő lebonyolítására. Természetesen csak a jogszabályi előírásokat figyelembe véve lehet az ilyen akciót is megszervezni.

Kulcsszavak: szerencsejáték ajándéksorsolás bejelentése

Ajándéksorsolás szervezésére az a személy jogosult, amely, illetve aki rendszeresen, saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi. Az ajándéksorsolás megbízott útján is lebonyolítható. Az ajándéksorsolás megbízás alapján történő lebonyolításakor a megbízási szerződés egy eredeti példányát is mellékelni kell. A megbízási szerződés hiányában a bejelentési kötelezettség teljesítőjét kell a bejelentés-köteles játékok szervezőjének tekinteni.

Az ajándéksorsolás lebonyolítására vonatkozó megbízástól, illetve a megbízási szerződésnek a bejelentéshez történő csatolásából, vagy annak mellőzéséből eredő, a megbízási szerződésben szereplő felekre háruló jogok és kötelezettségek fontossága mellett külön kiemelendők az ügyfél (szervező) meghatalmazáson alapuló képviseletére vonatkozó alábbi szabályok:

Az eljárásban a gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását. Ezek a szabályok megfelelően irányadók a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő természetes személy ügyfelek esetében is.

A bejelentést az ajándéksorsolás szervezője vagy annak megbízottja az SZF_02 jelű, „Ajándéksorsolás bejelentése” elnevezésű elektronikus űrlapon, legkésőbb az ajándéksorsolás meghirdetését megelőző 10 nappal köteles benyújtani a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

Az SZF_35 jelű, „Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére; Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására; Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére” elnevezésű űrlap felhasználásával kell a szervezőnek számot adnia a szerencsejáték felügyeleti díj (a továbbiakban: felügyeleti díj) fizetési kötelezettsége teljesítéséről is, amely díj a sorsolást megelőző 10 napon belül fizetendő.

Az eredeti bejelentésben foglaltaktól történő eltérés esetén szintén az SZF_02 jelű űrlapot kell használni az ajándéksorsolás módosításának közléséhez, ugyanakkor a bejelentésben foglaltaktól eltérni csak a változtatás időpontját megelőző tíz nappal történő bejelentéssel lehet, és az eltérés az ajándéksorsolásban részt vevő vásárlók érdekeit nem sértheti. Egy űrlapon vagy ajándéksorsolás bejelentés vagy ajándéksorsolás bejelentés módosítás terjeszthető elő.

A bejelentés elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján (gazdálkodó szervezetnek nem minősülő természetes személy és egyéni vállalkozó esetében), vagy Cégkapuján (az egyéni vállalkozó kivételével a gazdálkodó szervezetek) keresztül ÁNYK benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy az ügyfél bejelentése szerint tervezett akció megfelel-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott tényállási elemeknek és egyéb jogszabályi feltételeknek. A hatóság a bejelentés elbírálásához előírhatja a bejelentés egyes adatainak részletezését, kiegészítését. A bejelentés és annak mellékleteinek tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.

A jogszabályi feltételeknek megfelelő ajándéksorsolást a hatóság nyilvántartásba veszi és erről értesíti az ügyfelet. Amennyiben a részvételi szabályzat, illetve a részvételi feltételek alapján az akció nem minősül bejelentésköteles ajándéksorsolásnak, a hatóság a nyilvántartásba vételt határozattal megtagadja.

Az ajándéksorsolást szervező köteles a sorsoláson (folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetében valamennyi sorsoláson) közjegyző jelenlétéről gondoskodni, aki tanúsítja a sorsolási eseményt.

A bejelentést a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

További benyújtandó iratok:

Az ajándéksorsolás bejelentése illetékmentes.

A sorsolást megelőző 10 napon belül az ajándéksorsolás szervezőjének felügyeleti díjat kell fizetni. (Folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetében ennek valamennyi sorsolási eseményt megelőzően kell eleget tenni.)

A felügyeleti díj mértéke a kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. A felügyeleti díjat készpénz-átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

A szervező a felügyeleti díj megfizetése mellett köteles a hatósághoz a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat SZF_35-ös jelű űrlapon történő benyújtására is. A felügyeleti díj megfizetése a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését nem pótolja.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

A hatóság a nyilatkozattételi vagy díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a felügyeleti díjat határozattal állapítja meg és annak megfizetésére kötelezi az ajándéksorsolás szervezőjét.

A felügyeleti díj számítása, megfizetése és nyilvántartása 1000 forintban történik, az általános kerekítési szabályok szükség szerinti alkalmazásával. A felügyeleti díj késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Ha a kötelezett az előírtnál nagyobb összegű felügyeleti díjat fizetett be a hatósághoz (túlfizetés), a hatóság a túlfizetés összegét a kötelezett kérelmére a kötelezett más felügyeleti díjfizetési kötelezettségére számolja el, vagy kérelemre visszatéríti.

Az ajándéksorsolás szervezőjét az átadott nyeremények után - természetes személy nyertesek esetében - személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, a kisorsolt, de át nem adott nyeremények után pedig játékadó fizetési kötelezettség terheli.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu „Ügyintézés/Nyomtatványok, Űrlapok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

Aki rendszeresen saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót (a továbbiakban: ajándéksorsolás), amelyben a vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni.

Az akció a fentiek alapján akkor minősül ajándéksorsolásnak, ha az termék vásárlásához, vagy szolgáltatás igénybevételéhez kötődik, ingyenes (a termék, illetve szolgáltatás szokásos piaci árán felül további fizetési kötelezettség nincs), nyilvános húzás útján történik a nyertes meghatározása.

Ajándéksorsolás során pénznyeremény (bankjegy és pénzérme) sorsolására nincs lehetőség.

Ajándéksorsolás kaparós sorsjegyekkel nem szervezhető.

A szervezőnek - már az akció meghirdetésekor - biztosítania kell az ajándéksorsolással összefüggő valamennyi tudnivaló nyilvánosságát, különös tekintettel a részvételi feltételekre, a kisorsolásra kerülő nyereményekre, a sorsolás helyére, időpontjára, valamint arra, hogy a tartaléknyertesek milyen feltételek fennállása esetén minősülhetnek nyertes résztvevőnek. A szervezőnek biztosítania kell továbbá a játékban részt vevők számára a nyilvános húzáson történő részvétel lehetőségét. A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező. Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is.

Az elektronikusan megküldött megbízási szerződést akkor tekinthető hitelesnek, ha digitális aláírás hitelesítéssel és időbélyegzővel látta el az okiratot szerkesztő, illetve ellenjegyző ügyvéd vagy jogtanácsos, avagy a szerződést közjegyző foglalta közokiratba és ellátta digitális aláírás hitelesítéssel és időbélyegzővel. Amennyiben az előzőekben ismertetett kritériumoknak megfelelően készült megbízási szerződés csatolására nincs lehetőség, vagy az űrlap egyébként is postai úton vagy személyesen kerül előterjesztésre, ez esetben a megbízási szerződés egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen kérjük eljuttatni a hatóságnak.

A nyertes részére a nyeremény igénylésére a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. A szervező a nyeremény igénylését követően a nyeremény átadása érdekében haladéktalanul köteles a szükséges intézkedéseket megtenni és a nyeremény átadását a nyertes részére a nyeremény igénylésétől számított 30 napos határidőn belül biztosítani.

A játékost megillető, de át nem vett nyeremények összegét a szervező köteles a nyeremény átadására nyitva álló, határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig játékadó címén bevallani és a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény-sorsolás esetén a szervező a nyereménytárgy forgalmi értékét fizeti be.

A szervezőt az ajándéksorsolással kapcsolatban végelszámolási kötelezettség terheli, ennek külön eljárás keretében köteles eleget tenni.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ajándéksorsolás esetén is lehetőség van nyereményigazolás kérésére, amennyiben a nyeremény összege eléri, vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot.

Ha az ajándéksorsolást nem a meghirdetett szabályoknak megfelelően bonyolítják le, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság megbízottja az ajándéksorsolás folytatását felfüggeszti és kezdeményezi a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál szankciók alkalmazását. A játékosok kártalanításáról a szerencsejáték szervező gondoskodik.

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf02/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf35/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF