Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem (NY_AEKER_01)

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás során az öregségi nyugdíjasnak nem minősülő biztosítottak, volt biztosítottak a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában szereplő, a Magyarországon szerzett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaikról és kereseteikről, jövedelmeikről kapnak kimutatást. Az ügyfél ennek kézhezvételét követően nyilatkozhat azokról az adatokról, amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy ha az adatokban eltérést tapasztal. Ez esetben intézkedés történik a hiányzó adatok beszerzése, a téves adatok javítása, törlése céljából.

Kulcsszavak: adategyeztetés, nyilvántartás, nyugdíjbiztosítási adatok, jogszerzés, járulék, szolgálati idő, jogosultsági idő, munkaviszony összeszámítás, NY_AEKER_01

Öregségi nyugdíjban még nem részesülő természetes személy, aki rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval.

A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az ügyfél saját Ügyfélkapu belépési adataival történő azonosítást követően kizárólag saját nevében terjesztheti elő kérelmét.

Az eljárás kérelemre kizárólag elektronikus úton indítható: az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személy az erre a célra rendszeresített „Hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatok egyeztetése iránti kérelem” űrlap kitöltésével nyújthatja be kérelmét.

A benyújtást követően van lehetőség a kapcsolattartási forma megváltoztatására, ezáltal postai úton is kérhető a válasz.

A kérelemhez mellékletek is csatolhatók.

Adategyeztetési eljárás esetén az eljáró szerv az eljárás megindítását követő 5 napon belül egy részletes kimutatást küld az ügyfél részére, amely tartalmazza a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban az ügyfélre vonatkozóan megtalálható adatokat.

A kimutatást tartalmazó értesítés kézhezvételét követően az ügyfélnek 30 nap áll a rendelkezésére, hogy az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tegyen a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé, és egyidejűleg megküldje a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumokat.

Ha valamely irat beszerzése hosszabb időt vesz igénybe, az ügyfél kérheti az adategyeztetési eljárás szüneteltetését. A szüneteltetett eljárást azonban csak az ügyfél kérelmére folytatja az eljáró szerv. Amennyiben a szüneteltetés kezdő időpontjától számított hat hónapon belül nem kezdeményezi az eljárás folytatását, az adategyeztetési eljárás megszűnik.

Az ügyfél észrevételei illetve a megküldött okiratok alapján a nyugdíjbiztosítási szerv bizonyítási eljárást folytathat le, ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti, illetve az állami adóhatóságnál adategyeztetést, adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

A tisztázott adatok alapján az egyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási szerv határozattal zárja le, amely tartalmazza a nyilvántartott adatok teljes körét, az adatmódosításokat, vagy az ügyfél által kért adatmódosítások megtagadását és annak okát.

Az adattisztázás célja, hogy a majdani nyugdíj megállapításakor már az ügyfél által is megismert és elfogadott adatok álljanak rendelkezésre, amelyek a nyugdíjra való jogosultság, és annak összege megállapításához szükségesek.

Az ügyfél nyilatkozatának hiányában az eljáró szerv a rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg döntését.

Naptári évenként egyszer lehet kezdeményezni adategyeztetési eljárást.

Az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje a hivatal részéről 75 nap. Az ügyintézési időbe nem számít bele az ügyfél értesítésétől a válasz beérkezéséig eltelt idő.

Az ügyfélnek – az értesítés kézhezvételét követően – 30 nap áll rendelkezésére, hogy nyilatkozzon arról, ha a kimutatásban szereplő adatok hibásak vagy hiányosak, illetve arról, ha azokkal egyetért

A „Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem” elnevezésű űrlap.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az adategyeztetési eljárást az ügyfél lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapest Főváros Kormányhivatala az alábbi ügyekben jogosult kizárólagos illetékességgel eljárni:

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles

Elektronikus ügyintézés keretében az észrevétel megtételére, illetőleg azt igazoló dokumentumok beküldésére Ügyfélkapu regisztrációval, elektronikusan van lehetőség, az erre a célra rendszeresített „Nyilatkozat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról készült kimutatás tartalmára vonatkozóan” elnevezésű űrlap kitöltésével.

A kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén az észrevétel az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tehető meg.

A papír alapú nyilatkozatot az alábbi postacímre kell eljuttatni: 1916 Budapest.

 

A kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően három évvel köteles értesítést küldeni, amely részletes kimutatást tartalmaz az általa nyilvántartott adatokról.
Nem kerül kiküldésre az értesítés, ha

Ha az egyeztetési eljárás lezárását megelőzően a biztosított, volt biztosított a fentiek iránti kérelmet nyújt be, a kérelem az egyeztetési eljárás megindítása iránti kérelem visszavonásának minősül.

 

lezárt időszakra nyilvántartott adatok a biztosított, volt biztosított kérelmére vagy hivatalból indult újabb egyeztetési eljárás keretében kiegészíthetők vagy módosíthatók jogszabálysértés esetén, ha az egyeztetési eljárást lezáró határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el, vagy olyan tény, adat vagy bizonyíték alapján, amelyeket a korábbi egyeztetési eljárásban nem vizsgáltak.

 

Az egyeztetési eljárás keretében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő és jogosultsági idő tartamát a biztosított, volt biztosított számára kedvezőbb módon újra megállapítja, ha

- azok tartamát jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el, vagy

- az újra megállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok vagy bizonyítékok alapján indokolt.

 

Az egyeztetési eljárás keretében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő és jogosultsági idő tartamát egy ízben, az azt megállapító döntés véglegessé válásától számított öt éven belül a biztosított, volt biztosított számára kedvezőtlenebb módon újra megállapítja, ha a szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el.

 

Az adategyeztetési eljárásra vonatkozó részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján itt található.

Hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatok egyeztetése iránti eljárásban elfogadó/észrevételező nyilatkozat

Bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás nyugdíjbiztosítási ügyben

Nyilatkozat kapcsolattartás módjának megváltoztatásáról nyugdíjbiztosítási ügyben

Hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba adategyeztetést követően bejegyzett adatokról

Call Center:

NYUFIG_ESZF