Pszichiátriai betegek tartós, illetve átmeneti elhelyezésére vonatkozó előírások.

A pszichiátriai betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes, saját lakókörnyezetében már nem ellátható személy részére biztosít tartós elhelyezést a pszichiátriai betegek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye és a pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, támogatott lakhatás, illetve átmeneti jelleggel maximum két évre a pszichiátriai betegek átmeneti otthona.

Kulcsszavak: pszichiátriai betegek, átmeneti ellátás, szociális intézetbe beköltözés, szociális ellátás, támogatott lakhatás

Pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és önmaga ellátására segítséggel sem képes.

Pszichiátriai betegek lakóotthona olyan 8-12, kivételes esetben 14 fős rehabilitációs célú intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében az a 18. életévét betöltött személy látható el, aki nem szorul rendszeres gyógyintézeti kezelésre, és máshogyan nem oldható meg az utógondozása.

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona azoknak biztosít ellátást, akiknek ellátása átmenetileg más intézményben vagy családjában nem oldható meg, ugyanakkor tartós intézeti ellátása nem indokolt. Az átmeneti otthonban egy évig tartózkodhat a pszichiátriai beteg, mely egy alkalommal egy évre meghosszabbítható.

A támogatott lakhatás a pszichiátriai betegek részére biztosított olyan, nem intézményes ellátási forma, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosít lakhatási és szociális szolgáltatást maximum 12 fő elhelyezésére szolgáló lakásban, házban vagy intézményi férőhely kiváltás esetén legfeljebb 50 fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében. A lakhatás mellett nyújtott szociális szolgáltatás segíti a társadalmi életben való részvételt, és egyéb szolgáltatásokat is biztosít, mint pl. étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás.

Az ellátás igénybevételét írásban vagy szóban kell kérelmeznie az igénylőnek, vagy ha gondnokság alatt áll, a törvényes képviselőjének.

Az intézményvezető a döntésről értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén írásban történik az értesítés, jogorvoslat biztosított.

Az igénybevétel megkezdése előtt a szolgáltató megállapodást köt az igénylővel. A megállapodás tartalmazza az 

A bentlakásos intézmények igénybevétele önkéntes.

(A becsatolandó dokumentumok elérhetőek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú mellékletében)

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, amit az ellátott vagy a tartására kötelezett személy köteles megfizetni. Összege tartós elhelyezést nyújtó intézményben nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelme 80%-át, az átmeneti intézményben a 60%-át. Egyszeri belépési hozzájárulást is kérhet az intézmény. Az ellátott pénzvagyona, illetve ingatlanvagyona is figyelembe vehető a térítési díj megállapításakor. Ingatlanvagyona jelzáloggal terhelhető.

Állami, önkormányzati fenntartású, egyházi fenntartású vagy egyéb, nem állami fenntartású intézmény vezetője.

Az intézményvezető elutasító döntése ellen a fenntartóhoz lehet fordulni. Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

EMMI SZOCSZOLG