Veszprém város jelképeinek és nevének használata

 A veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról szóló 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott szervezeteken kívül Veszprém város nevét, a név ragozott vagy toldalékos formáját bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet csak előzetes engedély alapján használhatja.

A város címerét vagy logóját a Képviselő-testület szervei továbbá az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveken kívül jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csak engedéllyel használhatja.

Kulcsszavak: veszprémi jelképek, Veszprém név, címer, logó

Bármely természetes vagy jogi személy illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A jelképek/név használatára vonatkozó engedély iránti kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címzetten kell benyújtani.

A jelképek használata iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a címer vagy a logó használatának célját, alkalmazásának módját,

- a kiadvány, termék példányszámát vagy mennyiségét,

- a terjesztés vagy a forgalomba hozatal módját,

- a címer vagy logó használatának kérelmezett időtartamát.

A kérelemhez csatolni kell a címerrel, logóval díszített kiadvány, termék grafikus ábrázolását tartalmazó papír alapú dokumentumot.

A Veszprém név használata iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a városnév használatának célját,

- a használat tervezett időtartamát,

- a használat formáját.

Ha az engedélyes a város címerét vagy logóját az engedélytől eltérő módon használja, a polgármester átruházott hatáskörben dönt a címer vagy logóhasználat iránti engedély visszavonásáról és a címer vagy logó használatát megtiltja.

A polgármester a Veszprém név használatára vonatkozó engedélyt visszavonja és a névhasználatot megtiltja, ha a névhasználat sérti:

- Veszprém városnak vagy lakosságának az ország határain belüli és azon túli jó hírét, vagy

- az Önkormányzat érdekeit, vagy

- az állampolgárok érdekeit, vagy

- a városban tevékenykedő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érdekeit.

A kérelem benyújtása a tervezett használatot megelőzően történik.

A címer használata, illetve logó használat iránti kérelem esetében a kiadvány vagy termék esztétikai megjelenése Arculati Kézikönyvnek való megfelelését a Polgármesteri Hivatal városmarketing feladatokat ellátó szervezeti egységének ügyintézője a döntés előtt megvizsgálja és igazolja. Amennyiben az Arculati Kézikönyvnek való megfelelés nem egyértelmű, úgy a vizsgálat elvégzése és az igazolás kiadása a Városarculat Munkacsoport feladatköre.

Névhasználat iránti kérelemhez csatolni kell a létesítő okirat (tervezetének) másolatát, ha a kérelmező szervezet.

A jelképek használata iránti kérelemhez csatolni kell a címerrel, logóval díszített kiadvány, termék grafikus ábrázolását tartalmazó papír alapú dokumentumot.

Az eljárás illetékmentes.

A város címerének, logójának és a város nevének használata iránt benyújtott kérelemről a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése

A város címerének, logójának vagy nevének használata iránti kérelem alapos és körültekintő elbírálhatósága érdekében az eljárás megindítása előtt a használatot tervezőnek előzetes egyeztetésre, konzultációra van lehetősége.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról

 

 

Veszprém Település