EGER - A TÁRSASHÁZ SZERVEINEK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

Bejelentés alapján indított törvényességi felügyeleti eljárás a társasház belső szabályzatainak ellenőrzésére, illetve a társasház működésével, határozatainak és a legfőbb döntéshozó szerv határozatainak törvényességi ellenőrzéseivel kapcsolatban.

Kulcsszavak: TÁRSASHÁZ SZERVEINEK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

Bejelentéssel élhet a társasházi tulajdonostárs (30 napnál nem régebbi, „nem hiteles" tulajdoni lap másolattal igazolni kell), illetve a közös képviselő/intézőbizottság elnöke (az erre vonatkozó közgyűlési döntéssel igazolni kell) vagy meghatalmazott személy (Ptk. szerinti meghatalmazással igazolni kell).

Az eljárás kérelem alapján indul.

 

A törvényességi felügyelet gyakorlásának körében a jegyző azt ellenőrzi, hogy a társasház:

Amennyiben a jegyző azt állapítja meg, hogy a társasház működése ezen szempontoknak nem felel meg:

Felhívja a társasházat a működés törvényességének helyreállítására, melyet közöl a közös képviselővel. A közös képviselő a közlést követő 3 napon belül köteles a társasházban jól látható helyen kifüggeszteni hirdetmény formájában a felhívást.

 Amennyiben a társasház a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül a bíróságon pert indíthat a társasház ellen.

A jegyző törvényességi felügyelete kizárólag a társasház belső szabályzatainak ellenőrzésére, illetve a társasház működésének, határozatainak és a legfőbb döntéshozó szerv határozatainak törvényességi ellenőrzéseire terjed ki, azaz arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak és a társasház szabályzatainak.

Nem képezik a törvényességi felügyelet tárgyát azok a társasházi ügyek, amelyeknek tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult személyes jellegű konfliktus eldöntése, illetve az eljárás nem indulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a jegyző nem vehet részt azokban az eljárásokban, melynek illetékességi területén működő önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, közös képviselőként vagy társasházkezelőként az eljárás érintettje. Ilyen esetekben a kizárási okról történő tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül kijelölést kell kérni az illetékes megyei kormányhivataltól.

A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

Az eljárás e jogvesztő határidőn túl is megindítható, ha az eljárásra okot adó körülmény

Elektronikus űrlap

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél kérelmet az e-papír szolgáltatás igénybevételével tudja az ügyfélkapuján keresztül Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal elérhetősége: EGERMJV

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

Heves Megyei Kormányhivatal, illetve bíróság

Eger Település