Hatósági bizonyítvány iránti kérelem kormánytisztviselők részére

Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás kormánytisztviselők számára.

Kulcsszavak: hatósági bizonyítvány, szolgálati idő, kormánytisztviselő, NY_KTHB_01

Olyan közszférában foglalkoztatott személy, aki nem rendelkezik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által kiadott, a megszerzett szolgálati időt is igazoló határozattal.

Közszolgálati alkalmazottnak minősül: a közalkalmazotti jogviszonyban; a kormányzati szolgálati jogviszonyban; az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban; az egészségügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a rendészetért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyban; a köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban álló személy.

A kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő feltétel ellenőrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja.

Az EGT tagállamban vagy Svájcban, illetve egyezményes országban szerzett szolgálati időre vonatkozó tájékoztatás nyújtására ezen eljárásban nincs lehetőség, arra kizárólag a szolgálati idő szerzésének helye szerinti nyugdíjbiztosítási szerv igazolása alapján, nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

Ki kell tölteni a hatósági bizonyítvány kiállítására rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (K36) itt érhető el.

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás ügyintézési ideje 60 nap.

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem kormánytisztviselők részére elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kormányhivatalok  elérhetőségét itt tekintheti meg.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

NYUFIG_ESZF