Özvegyi nyugdíj feléledése iránti igény, ha az igénylő korábban már részesült özvegyi nyugdíjban (OZVEGYI_03)

Özvegyi nyugdíj feléledésének megállapítására irányuló eljárás. Ha a kérelmező korábban már részesült özvegyi nyugdíjban, és az arra jogosító feltételek – jogszabályban meghatározott határidőn belül – ismét bekövetkeznek, az özvegyi nyugdíj feléled.

Kulcsszavak: özvegyi nyugdíj, feléledés

Az özvegyi nyugdíj feléledését az a személy igényelheti, aki korábban már részesült özvegyi nyugdíjban, és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyikével (öregségi nyugdíjkorhatár betöltése, megrokkanás, az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult gyermek eltartása) rendelkezik.

A kérelmet előterjesztheti az igénylő, törvényes képviselője (gondnoka), illetve meghatalmazottja.

Ki kell tölteni a kérelmezett ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt.

Amennyiben valamely, özvegyi nyugdíjra jogosító feltétel bekövetkezését igazolni szükséges, akkor erről a megfelelő okiratot is csatolni kell az igénybejelentéshez (ezeket az űrlap kitöltésekor ismertetjük, illetve alább a „benyújtandó dokumentumok” pontban is megtalálhatóak).

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az ügyintézési határidő az igény beérkezését követően 60 nap.

Az ellátás megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A nyugellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Özvegyi nyugdíj feléledése iránti igény, ha az igénylő korábban már részesült özvegyi nyugdíjban elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Megváltozott munkaképességű igénylő esetén mellékelni kell az egészségi állapotát minősítő, rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, a tartós betegséget, fogyatékosságot igazoló szakorvosi dokumentációt (leletek, zárójelentések, kezelésre vonatkozó orvosi iratok) kell mellékelni, melyek alapján kezdeményezhető az igénylő orvosszakértői vizsgálata.

Árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén igényelt özvegyi nyugdíj esetén kérjük mellékelni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Az özvegyi nyugdíj feléledése iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljáró szerv a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az özvegyi nyugdíj feléledése iránti igényüket.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker., Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: a kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.

Az ellátásra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF