Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítása

Az egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány biztosítja, hogy a Magyarországon menekültként, oltalmazottként, menedékesként vagy hontalanként elismert személyek, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyek gyakorolhassák a vonatkozó jogszabályokban biztosított, a Magyarországra történő egyszeri visszautazáshoz való jogukat.

Kulcsszavak: egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány, menekült, oltalmazott, menedékes, bevándorolt, letelepedett, hontalan, kiskorú

Magyarország által menekültként, oltalmazottként és menedékesként elismert személy Magyarországra történő egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányra abban az esetben jogosult, ha úti okmánya lejárt, elveszett, eltulajdonították, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált.

A bevándorolt, letelepedett jogállású személy, továbbá a hontalanként elismert személy Magyarországra történő egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányra csak az úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése esetén jogosult.

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány iránti kérelem a konzuli tisztviselőnél nyújtható be.

Jegyzőkönyv keretében a kérelmezőnek nyilatkoznia kell kérelme indokairól, különösen az alábbiakról:

Amennyiben az ügyfél azért kérelmezi egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítását, mert a részére kiállított úti okmányát elveszítette/eltulajdonították, vagy az megsemmisült külföldön, a kérelmezőnek főszabályként hatósági jegyzőkönyvvel (tipikusan rendőrségi jegyzőkönyvvel) kell igazolnia a külképviseleten, hogy eleget tett az elvesztésre/ eltulajdonításra, megsemmisülésre vonatkozó bejelentési kötelezettségnek. (A hatósági jegyzőkönyv bemutatásától szükség esetén el lehet tekinteni.)

Amennyiben az okmány kiállításra kerül, az intézkedéssel egyidejűleg az ügyfelet tájékoztatják arról, hogy Magyarországra való visszatérésekor haladéktalanul jelentkezzen az őt menekültként, oltalmazottként, menedékesként, bevándoroltként, letelepedettként vagy hontalanként elismerő idegenrendészeti hatóságnál, amelyik részére a fent felsorolt státusznak megfelelő úti okmányt kiállította. Az érintett személynek ugyanis személyazonossága, és idegenrendészeti státusza igazolása érdekében új úti okmányt kell igényelnie az idegenrendészeti hatóságnál.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok:

Kiskorú, vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő vagy a törvényes képviselő nyújthatja be.

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítását az eljáró hatóság nyolc nap alatt teljesíti.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell (amennyiben az rendelkezésre áll) a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányt (jellemzően a magyar idegenrendészeti hatóság által kiállított okmány), vagy személyazonosításra alkalmas más fényképes igazolványt.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabály: Amennyiben nincsen jelen mindkét szülő, úgy csatolni kell a személyesen meg nem jelent szülőnek (törvényes képviselőnek) az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetve szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat másolatát.

Az egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállításának konzuli díja 30 EUR.

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítására vonatkozó kérelemről a konzul saját hatáskörben dönt.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet, amelyet indokolni kell. A fellebbezést a vitatott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a konzuli tisztviselőnél lehet előterjeszteni.

A fellebbezés elbírálása a külgazdasági és külügyminiszter hatáskörébe tartozik.

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány legfeljebb 6 hónapos érvényességi időtartammal állítható ki.

Az ügyleírás utolsó frissítésének időpontja: 2020.07.16.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/uti-okmanyok-elvesztese-kulfoldon

KONZ