SZOLNOK - Automatikus részletfizetési kedvezmény

•    az eljárásra jogosult, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra, évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést kaphat

Kulcsszavak: automatikus részletfizetés

•    A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is


•    Kérelmet kell benyújtania a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához

•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Egyéb dokumentumok között, Automatikus részletfizetési kérelem név alatt található

•    Amennyiben nem egyéni vállalkozó (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, az megtalálható a lap alján a dokumentumok között.

•    e-mail-ben beküldött kérelemre nem indul adóhatósági eljárás

•    Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

•    Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

•    Kérelem (megtalálható a lap alján a dokumentumok után)

•    Az eljárás illetékmentes

•    Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

•    A határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál. A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályánál lehet benyújtani (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ) A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- Ft

•    Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
•    1990. évi C. törvény a helyi adókról
•    2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
•    2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•    2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 

Szolnok Település