GYÖNGYÖS – AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

Legfeljebb 12 havi pótlékmentes automatikus részletfizetési kedvezményt az a természetes személy adózó jogosult igényelni, akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nem haladja meg az 1.000.000 forintot.

Az eljárás kérelemre indul.

Kulcsszavak: részletfizetési kedvezmény Gyöngyös; részletfizetési könnyítés Gyöngyös; részletfizetés Gyöngyös

Az automatikus részletfizetési könnyítési kérelmet az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy nyújthatja be.  

A részletfizetési könnyítés engedélyezését az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti. A természetes személy – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés

Automatikus részletfizetésre azok a természetes személyek jogosultak, akiknek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nem haladja meg az 1.000.000 forintot. Az adózó kérelmére az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül. E részletfizetési kedvezmény a már beszedett idegenforgalmi adóra nem engedélyezhető.

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: 

Az egyéni vállalkozó elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az automatikus részletfizetési kedvezmény igénylésére az "ASP-ADO-ERK Automatikus részletfizetési kérelem" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes magánszemély főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Az automatikus részletfizetési kedvezményre irányuló kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Automatikus részletfizetési kérelem” megnevezésű papír alapú nyomtatványon, mely a » Nyomtatványok (gyongyos.hu) Adóügyek nyomtatványai/Kérelem-nyomtatványok úton érhető el, vagy a   https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az "ASP-ADO-ERK Automatikus részletfizetési kérelem" iForm típusú űrlapon.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni vállalkozó az alábbi dokumentum elektronikus benyújtásával kérelmezheti az automatikus részletfizetési kedvezményt:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett magánszemély adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

Az önkormányzati adóhatóság a részletfizetésről határozattal dönt.

Az automatikus részletfizetési kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó, a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-02000004 számú Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés, annak elbírálása céljából 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számol fel.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Település