MBFSZ - Földtani szakértői tevékenység folytatásának bejelentése - névjegyzékbe való felvétel és megújítása

A földtani szakértői tevékenység az MBFSZ-hez történő bejelentést követően folytatható. Amennyiben megfelel a jogszabály által meghatározott követelményeknek, nyilvántartásba vételre kerül. Ön megjelölheti, hogy a nyilvános földtani szakértői adatbázisban mely adatai közzétételéhez járul hozzá. 5 évente meg kell újítania a szakértői nyilvántartásban való kezelését, amit szintén ezen a felületen tehet meg. Az esetleges adatváltozással kapcsolatos bejelentését is itt kezdeményezheti.

Kulcsszavak: MBFSZ; földtani szakértő; földtani szakértői nyilvántartás; nyilvántartásba vétel; nyilvántartás megújítása

Földtani szakértői tevékenységet az a természetes személy végezhet, aki a tevékenységre vonatkozóan bejelentést tett a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz és megfelel a 40/2010. (V. 12.) KHEM rendeletben meghatározott – képesítéssel, szakmai tapasztalattal stb. kapcsolatos – feltételeknek. Az első nyilvántartásba vétel után a nyilvántartásban tartáshoz 5 évenként megújítás szükséges, amire csak a szakmai minősítési szempontrendszernek megfelelő személy jogosult.

A bejelentést saját nevében eljáró személy vagy annak meghatalmazottja is megteheti. 

A bejelentést

 a) általános földtan,

 b) geofizika,

 c) szilárd ásványi nyersanyagok földtana,

 d) szénhidrogének földtana,

 e) geotermikus energia földtana, vagy

 f) ásványvagyon-gazdálkodás

szakterületre lehet megtenni.

 

A bejelentéshez ill. változásbejelentéshez vagy megújításhoz szükséges Adatlap (űrlap) KAÜ-s azonosítást követően tölthető ki.

Az ügytípus kiválasztásával juthat a megfelelő űrlaphoz.

A bejelentéshez a „benyújtandó dokumentumok” mezőben  meghatározott dokumentumokat kell/lehet mellékelni. Amennyiben a feltöltött dokumentum eredetileg nem hitelesített elektronikusan, akkor a hitelesítést a feltöltést követően a felületről elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással végezheti el.

A beadvány csak valamennyi kötelező mező kitöltését és előírt melléklet csatolását követően küldhető be.

Amennyiben Ön elmulasztja a nyilvántartásba vételt követő 5 éven belül a megújítás kezdeményezését, törlésre kerül a nyilvántartásból. Ezt követően csak az első nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárás szerint járhat el.

Sikeres benyújtást követően a nyilvántartásba vételre nyitva álló határidő:  15 nap.

Első nyilvántartásba vételre vonatkozó bejelentés esetén csatolandó dokumentumok:

 1. a végzettséget, illetve a tudományos fokozatot igazoló oklevél másolata
 2. a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (A szakmai gyakorlati időt minden szakterületre vonatkozóan közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.)
 3. részletes szakmai önéletrajz
 4. igazolás az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről (új belépő szakértő esetén) banki kivonat alapján
 5. erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) (nem kötelező, de meggyorsítja az eljárást)

 

Megújítás (nyilvántartásban tartás) esetén csatolandó vagy csatolható dokumentumok (amelyek a jogszabályban előírt minimálisan 20 szakmai minősítő pont igazolásához szükségesek):

 1. igazolás az illeték befizetéséről banki kivonat alapján
 2. előadáskivonat szakmai minősítési pontok elfogadása érdekében
 3. oktatási intézmény illetékes vezetőjétől származó igazolás szakmai minősítési pontok elfogadása érdekében
 4. részvételi igazolás szakmai konferencia szervezőjétől szakmai minősítési pontok elfogadása érdekében
 5. továbbképzésen kiadott diploma/oklevél fénymásolata szakmai minősítési pontok elfogadása érdekében
 6. szakdolgozat és PHD bírálat szakmai minősítési pontok elfogadása érdekében
 7. közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó elfogadott kutatási jelentés, hatásvizsgálat, szakértői jelentés, kutatási műszaki üzemi terv

Az első nyilvántartásba vétel a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet alapján 32.000 Ft (Kód: A1440), melyet e rendelet 2. § (2) bekezdésében feltüntetett számlaszámra (MBFSZ-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára) kell befizetni. A közleményben feltüntetendő: „A1440 földtani szakértő nyilvántartásba vétele”

A nyilvántartásban tartás 3000 Ft-os illetékét a NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlájára (10032000-01076064) kell befizetni.

Az első nyilvántartásba vétel illetékét, vagy a megújításnál fizetendő illetéket egyszer, a bejelentés benyújtásakor kell leróni, a szakterületek számától függetlenül.

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

Felettes szerv: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat irányítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Keresetlevél: (ÁNYK) 

 

 

 

Kapcsolódó MBFSZ ügyleírás oldal:

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyeknyilvantartasok/foldtani-szakertok

A földtani szakértői nyilvántartásokban szereplő aktuális névjegyzék szakterületenkénti bontásban elérhető itt:

Földtani szakértők | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Elnökének 5 /2017. (XII. 20.) MBFSZ Utasítása a földtani szakértői engedélyek kiadmányozásáról, nyilvántartásáról és a földtani szakértői engedéllyel rendelkező szakemberek tevékenysége gyakorlásához szükséges szakmai minősítési pontok megszerzéséről

MBFSZ