Sorsolásos játék szervezés engedélyezése iránti kérelem

A folyamatosan szervezett sorsolásos játékok engedélyezési eljárása során valamennyi sorsolásos játék fajta (a sorsjáték, számsorsjáték, egyéb sorsolásos játék) tekintetében formakényszer nélküli kérelemmel fordulhat a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz a kérelmező, az engedély legfeljebb 5 évre adható, az engedély meghosszabbítására az engedélyezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Kulcsszavak: szerencsejáték sorsolásos játék szervezés engedélyezés kérelem

A sorsolásos játékok, azaz, a sorsjáték, számsorsjáték, egyéb sorsolásos játék (az egyéb sorsolásos játék a törvénynek a sorsolásos játékokra meghatározott rendelkezései alkalmazásával a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyével szervezhető) szervezését a 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő, szerencsejáték-szervező tevékenység rendszeres folytatására létrehozott gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: állami játékszervező), továbbá az állami játékszervező kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve az állam többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezet végezheti, ezek közül a sorsjáték szervezői tevékenység gyakorlásának jogát az állam koncessziós szerződésben időlegesen másnak átengedheti. Sorsjáték szervezése koncessziós szerződés alapján, koncessziós társaság által végezhető.

Az engedélyezési eljárásban e gazdálkodó szervezetek, társaságok törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján járhatnak el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) foglaltak szerint, ez a rendszer kizárólag az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan teszi lehetővé az ügyfél számára más személy meghatalmazását.

A sorsolásos játék engedélyezése iránti, formakényszer nélküli kérelem elektronikus úton, az ügyfél Cégkapuján keresztül e-papír benyújtásával a szerencsejáték-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: hatóság) Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://szf.gov.hu/kapcsolat/ webhelyen.

Szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető. A szerencsejáték-szervező tevékenységre irányuló engedélyezési eljárás kérelemre indul, az egyes szerencsejátékokra külön-külön kérelmet kell előterjeszteni. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság az engedélyt annak adja ki, aki a szerencsejáték biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik. Sorsolásos játék, szervezése Magyarország területén csak a hatóság engedélyével lehetséges.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban a sorsolásos játékok engedélyezésével kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljes körűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (a sorsolásos játék szervezését határozattal engedélyezi).

A folyamatosan szervezett, engedélyköteles sorsolásos játékok az alábbi fajtákra tagozódnak:

a) sorsjáték,

b) számsorsjáték,

c) egyéb sorsolásos játék.

Sorsjáték az a rendezvény, amelynek keretében a sorsjáték szervezője ellenérték fejében folyamatos számozással megjelölt vagy az esetleges nyeremény összegét megjelölő sorsjegyet bocsát ki, és kötelezettséget vállal arra, hogy az előre meghatározott helyen és időben nyilvánosan megtartott sorsoláson, vagy a sorsjegy megvásárlásával egy időben a véletlenszerűen kihúzott számot vagy nyereményösszeget megjelölő sorsjegy birtokosát meghatározott vagyoni értéket képviselő nyereményhez juttatja.

Számsorsjáték az a rendezvény, amelynek keretében a szerencsejáték szervező köteles a meghatározott pénzösszegért megvásárolt sorsjegy birtokosának előre meghatározott nyereményt adni, ha a sorsjegy számsorában megjelölt egy vagy több szám azonos a nyilvános sorsoláson kihúzott számmal. A számsorsjátékok közül az Szjtv. többet is nevesít, például lottójátékot, a bingójátékot, a kenot, a jokert.

Az előzőekben nem szabályozott sorsolásos játék (a továbbiakban: egyéb sorsolásos játék) a törvénynek a sorsolásos játékokra meghatározott rendelkezései alkalmazásával a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyével szervezhető.

A formakényszer nélküli kérelemhez az irányadó jogszabályok szerinti mellékleteket kell csatolni a tartalmi előírásokat is figyelembe véve, melyek az alábbiak:

A kaparós sorsjeggyel lebonyolítandó sorsjátékokhoz kapcsolódó sajátos követelmények:

A szervező a kaparós sorsjeggyel szervezett valamennyi sorsjáték esetében köteles

A sorsjegyek kizárólag olyan számítógéppel vezérelt zárt nyomdai technológiával nyomtathatók, amely biztosítja 

A gyártás számítógépes programját az Európai Gazdasági Térség területén bejegyzett, nemzetközileg elismert könyvvizsgáló céggel auditáltatni kell.

Egy korábbi jogszabály módosítás alapján már lehetőség van arra is, hogy a kaparós sorsjeggyel lebonyolított sorsjátékot hírközlő eszköz és rendszer útján is lehessen szervezni, a közkeletű nevén e-sorsjátéknak nevezett sorsolásos játék szervezése esetén, a hatóság az alábbiakon kívül azt is előírja a kérelmezőnek, hogy auditáltassa az e-sorsjáték lebonyolításához használt műszaki-informatikai rendszerét.

E-sorsjáték esetén a kérelmező részéről

Az engedélyezési eljárás során benyújtandó iratok közül kiemelten fontos a szerencsejáték műszaki-informatikai rendszerére vonatkozó auditálási okirat.

Az auditálási okiratban foglaltakhoz képest tervezett változás esetén a szervező köteles az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát kérni arról, hogy a tervezett változás az auditált állapot változását eredményezi-e, és a változás jelentős vagy nem jelentős változás.

Jelentős változásnak minősül a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben, a játékfunkciókban, vagy alkalmazásban történő változás. Jelentős változás esetén az auditálást a változás alkalmazása előtt ismételten el kell végezni és a megfelelőséget igazoló okiratot, valamint a jelentős változásról szóló nyilatkozathoz kapcsolódó teljes audit dokumentációt a hatóság részére meg kell küldeni. A szervezőnek lehetősége van arra, hogy az auditáló szervezet meghatározza az előreláthatóan nem jelentős változások körét, amelyet a hatósággal történő írásbeli egyeztetést követően alkalmazhat a szervező annak érdekében, hogy az előzetesen meghatározott nem jelentős változás tervezése esetén az auditáló szervezet külön írásbeli nyilatkozatának beszerzése alól mentesüljön.

Az engedélyezési eljárás során benyújtandó iratok közül kiemelten fontos a szerencsejáték műszaki-informatikai rendszerére vonatkozó auditálási okirat, amelynek fogalmára a Vhr. 87. § 16. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Auditálási okirat: megfelelőség-értékelésre jogosult személy által készített, teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított tanúsítvány, amelynek tartalmáért a kiállítója szakmai és anyagi felelősséget vállal, és amely tartalmazza, hogy a kiállítója által, előre meghatározott módszertan alapján végzett vizsgálat és értékelés szerint a szerencsejáték-szervező által a szerencsejáték-szervezéshez alkalmazni kívánt műszaki-informatikai rendszer vagy műszaki megoldás, és azok működésének szabályozása mennyiben biztosítja a szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolításához szükséges feltételeket, továbbá amelynek mellékletét képezik a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek való megfelelőségről készített jelentések, a vizsgálatot igazoló informatikai tesztelési dokumentumok, az informatikai rendszer rendszer-dokumentációja és felhasználói leírása, a vizsgálat során felhasznált hitelesítési, vagy más szervezet által kiállított auditálási okiratok, amelyek alapján az auditálási okirat készült.

Az auditálási okiratban foglaltakhoz képest tervezett változás esetén a szervező köteles az auditáló szervezet (auditor) írásbeli nyilatkozatát kérni arról, hogy a tervezett változás az auditált állapot változását eredményezi-e, és a változás jelentős vagy nem jelentős változás.

Jelentős változásnak minősül a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben, a játékfunkciókban, vagy alkalmazásban történő változás. Jelentős változás esetén az auditálást a változás alkalmazása előtt ismételten el kell végezni és a megfelelőséget igazoló okiratot, valamint a jelentős változásról szóló nyilatkozathoz kapcsolódó teljes audit dokumentációt a hatóság részére meg kell küldeni. A szervezőnek lehetősége van arra, hogy az auditáló szervezet meghatározza az előreláthatóan nem jelentős változások körét, amelyet a hatósággal történő írásbeli egyeztetést követően alkalmazhat a szervező annak érdekében, hogy az előzetesen meghatározott nem jelentős változás tervezése esetén az auditáló szervezet külön írásbeli nyilatkozatának beszerzése alól mentesüljön.

További benyújtandó iratok:

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege a sorsolásos játék engedélyezési eljárása esetén a játéktervben megjelölt nyereményalap 0,5 ezreléke, de legfeljebb 10 millió forint.

A díjat kérelmenként, készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01076129-00000000 számú Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot). Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti.

Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szerencsejáték Felügyelet

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi okok figyelembevételével – az illetékes Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szerencsejáték Felügyelet), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/ menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZF_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha azt szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A bírósági tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 Ft, a peres felet azonban illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a felet az eljárást befejező határozatában hivatalból kötelezi a meg nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség államnak történő megfizetésére.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlás kibocsátásának több ízben is helye van. A hatóság a kérelem elbírálásához előírhatja a kérelem egyes adatainak részletezését, kiegészítését. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZF_08 jelű Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező. Amennyiben az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesíti, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszüntetheti.

Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján érdemi döntés hozható, akkor - a kérelem elutasítását kivéve - a hatóság határozattal a sorsolásos játék szervezését határozattal engedélyezi.

Szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető. A szerencsejáték-szervezőnek biztosítania kell a szerencsejátékkal összefüggő valamennyi tudnivaló (különösen a szerencsejáték lebonyolításának módja, a nyerési esélyek, a nyeremények felosztásának módja, feltételei, át nem vett nyeremények kezelése) játékosok számára való nyilvánosságát.

Az engedély kizárólag az abban foglalt, illetőleg az engedélyben meghatározott tagokból álló szerencsejáték szervezőre, az ott meghatározott időtartamra, az abban foglalt feltételekkel és jóváhagyott játéktervre, vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható. Amennyiben a szervező a hatóság jóváhagyása (engedélye) nélkül tér el a játéktervtől, úgy a szervező szankcionálására kerülhet sor.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 75 nap

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szf08/

https://szf.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-urlapok/szfkper/

SZF