Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez

A jogosult halála esetén az emiatt fel nem vett ellátás kifizetését – a szükséges kérelem kitöltésével – a vele közös háztartásban együtt élt házastársgyermekunokaszülőnagyszülő és testvér kérheti, egymást követő sorrendben, az elhalálozás napjától számított 1 éven belül.

Közös háztartásban élő, a fenti felsorolás szerinti hozzátartozó hiányában a fel nem vett ellátást az örökös veheti fel a hagyatéki végzés jogerőssé válásától számított 1 éven belül.

Kulcsszavak: elhalálozás, hagyaték, fel nem vett ellátás, elhunyt nyugdíja, NYF_ELHNY_01

Az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér, egymást követő sorrendben.

Ezek hiányában az örökös terjeszthet elő igényt.

Ki kell tölteni a kérelem űrlapot, vagy nyomtatványt.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (N07) itt érhető el.

Az ellátás kifizetése iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 1 éven belülörökös esetén a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított 1 éven belül kell előterjeszteni.

A hivatalra irányadó ügyintézési határidő 60 nap.

Közös háztartásban élő igénylő hozzátartozó esetén:

Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez űrlap, vagy nyomtatvány.

Más személynek (örökösnek) a kérelme előterjesztésekor:

Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez űrlap, vagy nyomtatvány.

A kérelmének benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a jogerős hagyatéki döntést vagy annak hitelesített másolatát.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

A kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez űrlap, valamint nyomtatvány a belföldön, postai címre folyósított – de a jogosult halála miatt fel nem vett – ellátás kifizetése iránti igény előterjesztésére szolgál.

Az űrlapon, illetve nyomtatványon nem kérheti az ellátás kifizetését a kérelmező törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja, illetve nem alkalmazható élettárs, örökös igényének benyújtására sem.

Élettárs, továbbá a nem az eljárásra jogosultak körénél szereplő felsorolás szerinti hozzátartozó, valamint az örökös hagyatéki döntés benyújtásával igényelheti a kifizetést, a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított 1 éven belül.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be a bejelentést.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker. Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: a kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.

NYUFIG_ESZF