EGER - EGER VÁROS NÉV- ÉS CÍMERHASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Eger Város név- és címerhasználatára vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása

Kulcsszavak: NÉV- ÉS CÍMERHASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

A címer használatára vonatkozó engedély iránti kérelmeket Eger Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címzetten kell benyújtani. A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 

A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintáját, valamint annak fénymásolatát.

 

Eger város neve használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

A név felvételének és használatának módjára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a jogosult megnevezését és székhelyét, valamint az engedély érvényességének körét és időtartamát. Az engedély érvényessége szólhat a tevékenység folytatásának időtartamára, meghatározott időpontig, egy alkalomra, vagy visszavonásig.

A város nevének és címerének használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki a város címerét, nevét engedély nélkül használja vagy az engedélyben megállapított feltételeket megszegi, a város címerét a város nevét a közösséget sértő módon használja fel.

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél a név- és címer használatára vonatkozó engedély iránti kérelmeket az e-papír szolgáltatás igénybevételével tudja az ügyfélkapuján keresztül Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal elérhetősége: EGERMJV

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

A város címere díszítő és utaló jelképként hozzájárulással alkalmazható:

Az „Eger a te történeted” színes ábrás védjegyek (bejelentés száma: M1202399, és M1202340), az „Eger 1552” színes ábrás védjegy (bejelentés száma: M1202649) és az „Egri Csillagok” színes ábrás védjegy (bejelentés száma: M1202650) használatát bármely magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet üzleti nyomtatványaira, árubélyegre, termék megjelölésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába és rendezvényei címébe vagy bármely egyéb felhasználási módozatban csak előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja.

Eger város nevét (valamint latin nevét: Agria), rövidített, vagy toldalékos használatát bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésébe, cég elnevezésébe, illetve magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet üzleti nyomtatványaira, árubélyegre, termék megjelölésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába és rendezvényei címébe csak előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja. Árubélyeg és termék megjelölése esetében nincs szükség e rendelet szerinti névhasználati engedélyre, ha a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései értelmében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a földrajzi árujelzők lajstromába vette, továbbá engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelezettek azok sem, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően a város nevét jogszerűen felvették és folyamatosan használják.

Az engedélyezési kötelezettség nem vonatkozik az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatára, az Önkormányzat szervezeteire, intézményeire és az általa alapított, vagy részvételével megalakult közhasznú, vagy gazdasági társaságokra, továbbá az ezek által szervezett rendezvényekre.

-  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete

-  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Eger Település