Kérelem a gyermekek és gondnokoltak számlájáról történő pénzfelhasználás engedélyezésére

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy a gyermekük vagyonát kezeljék.
Ha a szülők gyermekük vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket a gyermek érdekében súlyosan sértő módon nem teljesítik, a gyámhatóság indokolt esetben a vagyonkezelésre a gyám vagyonkezelésére alkalmazott szabályokat alkalmazza. A gondnok köteles a gyámhatóság felhívására beszolgáltatni a gondnokolt pénzét, értékpapírjait, értéktárgyait, ha azokat a rendes vagyonkezelés szabályai szerint folyó kiadásokra készen tartani nem kell. 

Kulcsszavak: Kérelem a gyermekek és gondnokoltak számlájáról történő pénzfelhasználás engedélyezésére

Törvényes képviselő

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

60 nap

1. A jognyilatkozatot tartalmazó okirat.
2. Ha a szülői felügyeleti jogát gyakorló szülő kérelmére eljárás indul a gyermek vagyoni ügyében, a szülő kérelméhez csatolja a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló bírósági határozatot.
3. Gyámhivatal felhívására csatolandó egyéb, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok.

A gyermek vagy a gondokolt tulajdonában lévő értékpapír, a személyes tulajdon szokásos tárgyai közé nem tartozó ékszerek, ezüst-, arany-, platinatárgyak, drágakövek és egyéb ingó tárgyak elidegenítésére és megterhelésére vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a vagyontárgy értékesítésével hivatásszerűen foglalkozó szerv vagy személy értékbecslését.
Éves rendszeres számadáshoz a gyám illetve a gondnok köteles becsatolni a bevételeket és a kiadásokat igazoló iratokat.

Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. 

A gyermek/gondnokolt pénzét és értéktárgyait, amennyiben azokat a rendes vagyonkezelés szabályai szerint folyó kiadásokra vagy egyéb okból készen tartani nem kell, a szülők, gondnokok kötelesek a gyámhatóságnak átadni. Az átadott értékekről a szülők, gondnokok csak a gyámhivatal jóváhagyásával rendelkezhetnek. A szülők, gondnokok vagyonkezelői jogának e korlátozását a gyám tekintetében is alkalmazni kell. Rendszeres számadás: A gondnok és a gyám a vagyon kezeléséről évente köteles számadást készíteni a gyámhatóságnak. A számadás elbírálása során a gyámhivatal megvizsgálja a számadás helyességét, elbírálja a kiadások szükségességét, értékeli a gazdálkodás során tanúsított gondosságot.
Ha a számadás helyes, a gyámhivatal azt elfogadja. Ha kárt állapít meg, a számadásra kötelezett személyt felhívja, hogy az okozott kár összegét a betétbe fizesse be. Ha a számadásra köteles az összeget vagy annak egy részét vitatja, a gyámhivatal a követelés érvényesítése iránt polgári pert indít.
Ha a számadásra kötelezett a kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, a gyámhivatal ellene számadásra kötelezés iránt polgári pert indít.
Végszámadás: A gyámhivatal által kirendelt, vagyonkezelésre jogosult gyám, gondnok a vagyonkezelői joga megszűnését, illetve a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követő 15 napon belül a vagyon állagára vonatkozó számadást (végszámadást) terjeszt elő.
Ha a számadás helyes, a gyámhivatal azt elfogadja és a számadásra kötelezettet a vagyonkezelés alól felmenti.
Eseti számadásra kötelezés: A gyámhivatal hivatalból, valamint a gondnokoltnak, a korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak, a gondnokolt közeli hozzátartozójának és a gyermek közeli hozzátartozójának kérésére a gyámot, illetve gondnokot indokolt esetben eseti számadásra kötelezheti. Eseti számadás előírásának a gondnokolt kérésére is helye lehet.
Az eseti számadás elkészítésekor, illetve elbírálása során a rendszeres számadás szabályai szerint kell eljárni.

 

EKEIDR2