Kecskemét - Gazdálkodó szervezet által végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenység

Bejelentés gazdálkodó szervezet által végzett ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenység végzésére.

Kulcsszavak: ingatlanközvetítői névjegyzékbe vétel, ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői névjegyzékbe vétel

 

bármely gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó)

 

Az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő tevékenység folytatására irányuló szándékot a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjéhez, mint ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósághoz kell bejelenteni.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton, űrlap beküldésével tehető meg a www.ekecskemet.hu weboldalon keresztül.

 

 

 

Amennyiben a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szolgáltató a szolgáltatási tevékenységet a jogszabályi előírások be nem tartásával folytatja, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget ötvenezer forint bírsággal sújtható.

 

Hatóság:

A hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Szolgáltatási tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet, amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy – kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartásban szerepel.

Tevékenységi körként: az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltatás mellett az üzletszerű ingatlanközvetítő szolgáltatás egy bejelentésben megjelölhető.

 

 

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29) Korm. rendelet

A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.törvény  

A bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet

 

Kecskemét Település