az európai szabadalmak engedélyezéséről szóló 1973.október 5-i Müncheni Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján megadott szabadalom. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani az európai szabadalmi bejelentést, ha a bejelentő magyar állampolgár, illetve, ha lakóhelye vagy székhelye belföldön van, kivéve, ha az európai szabadalmi bejelentés az SZTNH-hoz legalább két hónappal korábban benyújtott olyan szabadalmi bejelentés elsőbbségét érvényesíti, amelyet az SZTNH elnöke nem minősített.

">

Európai szabadalmi bejelentés

Európai szabadalom az európai szabadalmak engedélyezéséről szóló 1973.október 5-i Müncheni Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján megadott szabadalom. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani az európai szabadalmi bejelentést, ha a bejelentő magyar állampolgár, illetve, ha lakóhelye vagy székhelye belföldön van, kivéve, ha az európai szabadalmi bejelentés az SZTNH-hoz legalább két hónappal korábban benyújtott olyan szabadalmi bejelentés elsőbbségét érvényesíti, amelyet az SZTNH elnöke nem minősített.

Kulcsszavak: európai szabadalom, nemzeti szabadalom, európai szabadalom hatályosítása

Bármely természetes vagy jogi személy, illetve képviselője.

Az SZTNH-nál benyújtott európai szabadalmi bejelentés alaki követelményeire az Egyezmény előírásai irányadók. Az SZTNH a bejelentési kérelem adatai szerint ellenőrzi a benyújtott dokumentumokat. A bejelentés átvételének elismerését, amely feltünteti az európai bejelentési számot és az átvétel dátumát, megküldi a bejelentő számára és gondoskodik a bejelentés Európai Szabadalmi Hivatal felé történő továbbításáról.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva automatikusan letöltődik.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

Az európai szabadalmi bejelentés benyújtásáról bővebb információkat olvashat a következő linken:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom/europai-uton/bejelentes-benyujtasa

Ügyintézési határidő nincs. A szabadalmi eljárásokban nem érvényesül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók az Ákr.-nek azok a rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg határidőt.

Az SZTNH-nál benyújtott európai szabadalmi bejelentés alaki követelményeire az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény előírásai irányadók. 

A bejelentés benyújtásakor jogszabályban meghatározott bejelentési és kutatási díjat kell megfizetni.

Európai szabadalmi bejelentés esetében az igénypont-közzétételi díj 23 500 Ft, amely az igénypontok magyar fordításának hatodik oldalától oldalanként 3500 Ft-tal emelkedik.

Európai szabadalom esetében a fordítás-meghirdetési díj 23 500 Ft, amely az európai szabadalom szövegének hatodik oldalától oldalanként 3500 Ft-tal emelkedik.

Európai szabadalmi bejelentés vagy európai szabadalom esetében a kijavítás közzétételi díj 23 500 Ft, amely a kijavított igénypontok vagy az európai szabadalom szövege kijavított fordításának hatodik oldalától oldalanként 3500 Ft-tal emelkedik.

Nukleotid- vagy aminosav-szekvenciák feltárását tartalmazó bejelentésre adott európai szabadalom esetében az európai szabadalom szövegének vagy kijavított szövegének részét képező szekvencialista, illetve táblázat után fizetendő fordításmeghirdetési díj, illetve a kijavítás-közzétételi díj a szekvencialista, illetve táblázat vagy azok fordításának oldalszámától függetlenül 117 700 Ft, feltéve, hogy ez a díj a bejelentő, illetve a szabadalmas számára kedvezőbb továbbá, hogy a leírás részét képező szekvencialista, illetve táblázat kizárólag számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg.

Az európai szabadalom hatályossá válásához szükséges fordítás pótdíj megfizetése mellett történő benyújtása esetén a pótdíj 58 700 Ft, amelyet a fordítás-meghirdetési díjon felül kell megfizetni.

Az eljárás díját a Hivatal 10032000-01731842 számú költségvetési elszámolási számlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján lehet megfizetni.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik.  A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni vagy elektronikus benyújtás esetén átutalással megfizetni.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 2007. évi CXXX. törvény

A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló 2009. évi XXIII. törvény

A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

SZTNH