MISKOLC – Elővásárlási jogról történő nyilatkozat kérése

Amennyiben az ügyfél értékesíteni kívánja ingatlanát, amelyre vonatkozóan Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának meghatározott jogcímen elővásárlási joga áll fenn, törvény alapján szükséges az Önkormányzatot az elővásárlási jog érvényesítésének lehetőségére felhívnia.

Kulcsszavak: MISKOLC – Elővásárlási jogról történő nyilatkozat kérése

A kérelmet bármely természetes vagy jogi személy személyesen vagy képviselőjük útján eljárva terjesztheti elő, amennyiben a felek által megkötött ingatlan értékesítésére irányuló szerződés hatályba lépéséhez az szükséges. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Amennyiben az ügyfél értékesíteni kívánja ingatlanát, amelyre vonatkozóan Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának elővásárlási joga áll fenn, szükséges kitöltenie az erre az ügyre rendszeresített nyomtatványt. A nyomtatványon meg kell adnia a kért információkat, valamint csatolni szükséges a végleges, érvényes, ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéssel ellátott, ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas szerződést vagy a szerződésben foglalt, valamennyi lényeges tartalmi elemet tartalmazó beadványt ahhoz, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 17. § c) pontja alapján döntést hozzon az elővásárlási jog gyakorlásának tárgyában.

A kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályának címezve kell benyújtani elektronikus úton vagy papír alapon. Az e-mail útján történő kézbesítés nem minősül elektronikus előterjesztésnek.

Valamennyi szükséges dokumentum beérkezését követően az Önkormányzat vagyonjogi és ingatlangazdálkodási szempontból megvizsgálja, hogy éljen-e elővásárlási jogával. Az Önkormányzat – mint közpénzzel gazdálkodó költségvetési szerv – felelős döntést csak az adásvételi (vagy egyéb) szerződés, illetve a szerződés lényegi elemeit tartalmazó irat birtokában tud hozni.

Az ügyfelet az eljárás során közreműködési kötelezettség terheli. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása. Amennyiben az ügyfél közreműködési kötelezettségét nem teljesíti, az Önkormányzat önhibáján kívül nem tud nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tenni.

 

Amennyiben az Önkormányzatnak az ügyfél rosszhiszeműségére vagy egyéb, az elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos, az Önkormányzat érdekeivel ellentétes magatartására (pl. a szerződés megküldésének elmaradása) visszavezethető kára származik, az Önkormányzat intézkedik a követelés bírói úton történő érvényesítése érdekében.

Az elővásárlási jogról történő nyilatkozat kiállítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:222. § (2) bekezdése nem tartalmaz a határidő tekintetében egzakt rendelkezéseket, azt kizárólag a bírói gyakorlat alakítja, azonban az Önkormányzatnál ez esetben átlagosan a kézbesítéstől számított 15 napos belső ügyintézési határidő az irányadó.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Ingatlan ügyeket kérjük kiválasztani.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Az Önkormányzatnak az elővásárlási jog gyakorlása tárgyában hozott döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Az Önkormányzat működésének törvényességi felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal látja el.

A szerződő felek képviseletében eljáró ügyvédek, kamarai jogtanácsosok esetében a formanyomtatvány előterjesztése azonos információkat tartalmazó átirat csatolásával helyettesíthető.

Az alábbiak valamelyike:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Miskolc Település