Társasági adókötelezettség teljesítése, bejelentkezés, kijelentkezés szabályai

Ha az ön vállalkozása Magyarországon gazdasági, vállalkozási tevékenységet végez, vagy ön Magyarországon társaságot alapít, akkor felmerülhet, hogy társasági adót kell fizetnie. Ebben az esetben a társasági adó alanyainak be kell jelentkezniük a NAV-hoz, ha még nem rendelkeznek adószámmal. A bejelentkezés és a kijelentkezés módja attól függ, hogy milyen szervezeti formában működnek.

Kulcsszavak: társasági adó társaságiadó-alany vállalkozás fióktelep telephely külföldi vállalkozó regisztráció adóregisztráció adószám adószám megszüntetése bejelentkezés kijelentkezés megszüntetés

Ha ön fióktelep útján folytat tevékenységet, vagy magyarországi vállalkozást (például gazdasági társaságot) alapít, akkor a cégbírósághoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg a NAV-hoz való bejelentkezése is elindul („egyablakos rendszer”). Bizonyos adatokat közvetlenül a NAV-hoz kell bejelentenie. A NAV-hoz bejelentendő adatok körét az adózás rendjéről szóló törvény 1. melléklete tartalmazza.

A megszüntetés iránti kérelmét változásként kell a cégbírósághoz bejelenteni. A változásról kiállított igazolást a cégbíróság megküldi az állami adóhatóságnak. Záró számviteli beszámolót és záró adóbevallást is kell készíteni.

Ha ön a magyarországi tevékenységét fióktelep alapítása nélkül folytatja belföldi telephelyen, vagy az üzletvezetése helyét helyezi Magyarországra, akkor közvetlenül a NAV-hoz kell bejelentkeznie (regisztrálnia).

Ha a magyarországi üzletvezetése helyét áthelyezi külföldre, akkor azt a NAV-nál be kell jelentenie. El kell készíteni és be kell nyújtani a NAV-hoz a záró társasági adóbevallást is.

A kötelezettség elmulasztása esetén mulasztási bírságot kell fizetni, melynek mértéke ötszázezer forintig terjedhet. Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetnie. Késedelem esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az adószámot az adóköteles tevékenység megkezdése előtt kell kérni.

A cégbejegyzéstől számított 15 napon belül bizonyos adatokat be kell jelenteni a NAV-hoz.

Az adókötelezettséget érintő minden olyan változást, amelyről a cégbíróság az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell a NAV-hoz bejelenteni. A bejelentendő adatok köre, illetve a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárási rend az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet 16. §-ában található meg.

Az éves társasági adóbevallás határideje az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napja (általában május 31-e).

A soron kívüli, záró adóbevallást 30 napon belül kell benyújtani.

A NAV-hoz bejelentendő adatok körét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklete tartalmazza.

 

Ha az ön vállalkozását a magyar cégbíróságnál bejegyezték (például fióktelep), akkor a ’201T számú nyomtatványon kell adatait bejelentenie.

 

Ha az ön vállalkozása nincs a magyar cégbíróságon bejegyezve, akkor a ’201 számú nyomtatványon kell adószámot kérnie.

 

A záró társasági adóbevallást a ’71 számú nyomtatványon lehet teljesíteni:

A NAV-hoz történő bejelentkezésnek és az adószám megszüntetésének nincs külön díja.

NAV illetékes igazgatósága (külföldi vállalkozások esetén a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság.

A társasági adó alanyi körét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-a határozza meg.

A fióktelepnek és közvetlen kereskedelmi képviseletnek az adószámról történő értesítést követő 15 napon belül be kell nyújtania a NAV-hoz a külföldi vállalkozás illetőségét igazoló, az illetősége szerinti ország adóhatóságától származó, kilencven napnál nem régebbi okirat hiteles magyar nyelvű fordítását, és be kell jelentenie a külföldi vállalkozásnak Magyarország területén működő más fióktelepeit és azok adószámát is.

A NAV az adószámot általános esetben a cégbírósági bejegyzés iránti kérelem benyújtásától számított egy munkanapon belül állapítja meg. 

A NAV az adóregisztrációs eljárás során az adózót a részére képzett technikai azonosítószámon tartja nyilván. Az adószám megállapításáig az adókötelezettségeket a technikai azonosító szám feltüntetésével kell teljesíteni.

  

A társasági adókötelezettség kezdő időpontja:  

  1. Magyar társaság alapítása esetén a társasági szerződés közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének napja
  2. Az üzletvezetés helyének Magyarországra helyezése esetén az első jognyilatkozat megtételének napja
  3. Fióktelep alapítása esetén a fióktelep cégnyilvántartásba történő bejegyzésének napja
  4. Ha a külföldi vállalkozó a belföldi vállalkozási tevékenységet a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephelyen keresztül végzi, akkor a telephely létrejöttét eredményező első jognyilatkozat megtételének napja
  5. Ha építési-szerelési tevékenységet folytat Magyarországon, akkor az építkezés kezdetének napja (ha az építkezés időtartama meghaladja az egyezményben meghatározott időtartamot, egyezmény hiányában a három hónapot). Építkezés esetén (ideértve a fióktelep útján végzett építkezést, szerelést is) az adókötelezettséget első ízben annak az adóévnek az adókötelezettségével egyidejűleg kell teljesítenie, amelyben az építkezés időtartama meghaladja a telephellyé minősítéshez szükséges időtartamot. Ilyenkor az adót a megelőző adóévre (adóévekre) utólag, a bevallással érintett időszakban hatályos előírások szerint kell megállapítani, bevallani és megfizetni
  6. A kezelt vagyon esetében a bizalmi vagyonkezelési szerződés hatályosulásának napján.

Egyéb esetekben az a nap, amelyen az adózó az alapítását szabályozó jogszabály szerint létrejön.

 

A társasági adókötelezettség megszűnésének napja:

  1. A társaságiadó-kötelezettség a belföldön bejegyzett adóalanyok esetén azon a napon szűnik meg, amelyen az adózó megszűnik, vagy amely napot követő napon bármely egyéb okból kikerül a társasági adó hatálya alól.
  2. Fióktelep esetén az adókötelezettség azon a napon szűnik meg, amikor a fióktelepet a cégnyilvántartásból törlik. Ha a külföldi vállalkozó ellen külföldön felszámolási eljárást indítottak, és ez az eljárás a magyar fióktelepére is kiterjed, vagy ha a magyar fióktelep ellen indítottak felszámolási eljárást, akkor az adókötelezettség a felszámolási eljárás kezdő napját megelőző napon szűnik meg.
  3. Ha ön külföldi vállalkozóként a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephely útján végzett Magyarországon vállalkozási tevékenységet, akkor a telephely megszűnését eredményező jognyilatkozat tételének napján szűnik meg az adókötelezettség.

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet

NAV