Állatorvosi kamarai tagság - Tagfelvétel, adatmódosítás

A Magyar Állatorvosi Kamarába tagként történő felvételhez szükséges követelmények leírása.

Kulcsszavak: állatorvosi kamara tagfelvételi kérelem adatmódosítás

Az az állatorvos lehet kamarai tag aki:

- az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes valamely állam állampolgára,

- magyar egyetemen állatorvosi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett állatorvosi diplomáját honosították vagy egyenértékűnek nyilvánították, illetve szakképesítését elismerték,

- Magyarország területén állatorvosi diplomához kötött tevékenységet kíván folytatni,

- vállalja, hogy a kamarai tagdíjat a kamarai alapszabályban meghatározott módon fizeti, és

- a kamarai alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.

 

Jelenleg 3 fajta tagság lehetséges:

- alaptagság

- állatorvosi szolgáltatói tagság

- pártoló tagság

A kamarai tagsági viszony létesítésre rendszeresített adatlap kitöltését követően, az adatlapon megjelölt mellékletekkel együtt eljuttatja azt a Magyar Állatorvosi Kamara illetékes területi szervezete részére.

A benyújtás módjai:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen.

Az elektronikus benyújtás módja: e-papíron a „Kamarai tagsági ügyek (Magyar Állatorvosi Kamara)” ügytípus szerint.

Postai úton és személyes ügyintézés esetén a cím az illetékes területi szervezettől függ (lásd az Eljáró szerv részben). Személyes ügyintézéshez szükséges elérhetőségekről az alábbi oldalon találhat útmutatást:

https://maok.hu/a_kamararol/elerhetosegek_1

Lásd a Tagfelvételi kérelem nevű adatlapot és az adatlapban felsorolt mellékleteket.

Tagfelvételkor egyszeri: 17 000.- Ft regisztrációs díjat kell fizetnie az új tagnak.

Az alaptagdíj: 1700.- Ft/hónap

Szolgáltató támogatói tagság: 5100.- Ft/hónap

Pártoló tagság: 565.- Ft/hónap.

A kamarai tagdíj a naptári negyedév első napján esedékes, azt negyedévente, a területi szervezet által kibocsátott pénzügyi bizonylat ellenében a tárgyévi január, április, július és október 15-ig kell megfizetni a területi szervezet számlájára.

Magyar Állatorvosi Kamara illetékes területi szerve.

A Magyar Állatorvosi Kamara azon területi szervéhez kell benyújtani a kérelmet, ahol állatorvosként dolgozni fog.

Ha több területen kíván tevékenységet folytatni, akkor a székhelye szerint illetékes szervhez kell benyújtania a kérelmet.

Ha állatorvosi tevékenységet nem kíván folytatni, akkor a lakhelye szerint illetékes szervhez nyújtja be a kérelmet.

A tagsági kérelmet elutasító határozat ellen az országos elnökséghez lehet fellebbezni.

 

Az Magyar Állatorvosi Kamara törvényességi felügyeletét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter látja el.

Kamarai tag jogosult:

- tanácskozási és szavazati joggal részt venni a területi közgyűlés ülésein,

- e törvényben és az Alapszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén tisztséget viselni a Kamara bármely szervében,

- igénybe venni a Kamara által nyújtott szolgáltatásokat,

- a Kamara tisztségviselőitől a Kamara működéséről érdemi felvilágosítást kérni,

- az Alapszabályt sértő határozatnak az országos szervezet felügyelőbizottsága általi felülvizsgálatát kezdeményezni,

- az e törvényben, miniszteri rendeletben és az Alapszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végezni.

 

Kamarai tag kötelezett:

- megtartani az Alapszabályban és más kamarai szabályzatokban foglaltakat,

- állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége során a szakmai irányelveknek, a kamarai szabályzatoknak, valamint az etikai szabályzatban foglaltaknak megfelelőenjárjon el,

- fizetni a Kamara által megállapított tagdíjat,

- a tagsági jogviszonyának megszűnését követő tizenöt napon belül a területi szervezetnek leadni a kamarai tagsági igazolványát, a kamarai bélyegzőjét, valamint ha praxisengedéllyel is rendelkezett, visszaadni azt.

 

Nem vehető fel a Kamarába:

- az etikai büntetés jogerőre emelkedésétől számított két évig az, akivel szemben „kizárás” etikai büntetést alkalmaztak,

-  aki olyan tevékenységet folytat, amelyet jogszabály vagy a Kamara etikai szabályzatában foglalt állatorvos-etikai szabályok az állatorvosi tevékenységgel összeférhetetlennek minősítenek, e tevékenység folytatásának megszüntetéséig,

- aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll vagy gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen,

- akit állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység jogosulatlan végzése miatt jogerős bírósági határozattal elmarasztaltak a jogerőre emelkedést követő két évig,

- akit a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült,

- aki az állatorvosi foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

 

Ha a kérelmező kamarai tagfelvétel iránti kérelmében úgy nyilatkozik, hogy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet önálló tevékenység formájában kívánja folytatni, a kamarai tagfelvétel iránti eljárás keretében a praxisengedély feltételeinek meglétét is vizsgálni kell. A kérelmező állatorvosi névjegyzékbe való felvétele esetén egyidejűleg a praxisengedélyt is ki kell adni részére, amennyiben ennek feltételei fennállnak.

Lásd még a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján:

https://maok.hu/a_kamararol/a_tagfelvetelrol

Tagfelvételi kérelem

2012. CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

MÁOK