SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Ingatlanközvetítés – Bejelentés gazdálkodó szervezet részére az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő, valamint üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő

Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés alapján folytatható.

Kulcsszavak: Bejelentés gazdálkodó szervezet részére az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység

A szolgáltatási tevekénységet végző társas vállalkozás.

Nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása.         

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció alkalmazása.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén az ügyintézési határidő 8 nap.

Bejelentés gazdálkodó szervezet részére az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő, valamint üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység nyilvántartásba vételéhez

A kérelemhez csatolni szükséges:

Gazdálkodó szervezet esetén:

a.) természetes személyként nem törölték,

b.) nem töröltek olyan gazdálkodó szervezetet sem, amelynek vezető tisztségviselője, tagja, vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa volt

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és megfelel a törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek, továbbá az üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentette.

Nem végezhet ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet az, aki

a)      büntetett előéletű,

b)      az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy

c)      gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem lehet.

 

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet - a bejelentést követően - olyan gazdálkodó szervezet folytathatja,

a) amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - a 64/D. § (1) bekezdése szerinti, természetes személyekről vezetett nyilvántartásban szerepel,

b) amely az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett,

c) amelynek vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosa az üzleti jó hírnevét igazolja, és

d) amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.

 

Ingatlanközvetítői tevékenység végzésére és a hozzá kapcsolódó ügyleti okiratok elkészítésére - a forgalmi értékbecslés és az ingatlanvagyon-értékelés kivételével - az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos a jogszabályban meghatározott szakképesítés nélkül is jogosult.

Bejelentés gazdálkodó szervezet részére az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítő, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéhez

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 

Szombathely Település