ÉRD - Engedély Érd város nevének használatára

Érd Város Önkormányzatának jogos, megalapozott érdeke fűződik ahhoz, hogy a város nevét méltatlanul ne használják jogi és magánszemélyek, ezért Érd város nevének használatát önkormányzati rendelet szabályozza.

Kulcsszavak: Érd város névhasználata, névhasználat

Azok a gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, magánszemélyek, akik az „ÉRD”, „ÉRD VÁROS” nevet illetve megjelölést vagy azoknak bármely toldalékos formáját elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához használni szeretnék.

A névhasználat iránti kérelmet a város polgármesteréhez írásban kell benyújtani.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a város nevét az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően használja.

Az ügyintézési határidő

a) sommás eljárásban nyolc nap,

b) teljes eljárásban hatvan nap.

Sommás eljárásnak van helye, ha

a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

Írásbeli kérelem.

A kérelem a rendelet függelékét képező űrlapon is benyújtható.

A kérelem:

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező megnevezését és székhelyét (telephelyét),
  • a kérelmező tevékenységi körét,
  • a városnév tervezett használatának célját és módját,
  • a város névhasználatának időtartamát.

A névhasználatért nem kell díjat fizetni.

Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért nem kell illetéket fizetni.

Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Az első fokú közigazgatási határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be az első fokon eljáró hatóságnál, melyet másodfokon Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bírál el. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint. A másodfokon eljáró hatóság testületi szerv, ezért a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

Az ügyfél - az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Érd Település