Győr - Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti kérelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - a törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Kulcsszavak: közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat

Az Infotv. alapján bárki (személyazonosítás sem követelhető meg).

Az igénybejelentő lap kitöltése és beküldése vagy a lakossag@gyor-ph.hu címre történő eljuttatása. Figyelem: az igénybejelentő lap használata nem kötelező, a közfeladatot ellátó szerv azonban a pontosan megjelölt, egyértelmű és konkrét adatigénylést tudja csak teljesíteni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a kötelezett az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű vagy nagy számú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az adatigénylőt a kötelezett az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja.

A közérdekű adat iránti igény teljesítése esetén a mindenkor hatályos önköltség-számítási szabályzatban meghatározott összeget köteles az igénylő költségként megfizetni, melynek összegéről az igény teljesítését megelőzően tájékoztatást kap.

Közérdekű adat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében a polgármestertől vagy Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala esetében a jegyzőtől igényelhető.

A közérdekűadat-igénylés elutasításával szemben bírósági felülvizsgálattal lehet élni. A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell megindítani Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ellen a Győri Járásbíróságnál. A bírósági felülvizsgálat mellett lehetőség van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tenni a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jog sérelme esetén. Ebben az esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a vizsgálat lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti, intézkedések megtételéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a értelmében a keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. §-a értelmében önkormányzati hatósági ügyben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, valamint átruházott hatáskörben a Győr Megyei Jogú Város Polgármestere, a Győr Megyei Jogú Város Jegyzője vagy a bizottságok járhatnak el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést a Közgyűlés bírálja el, a Közgyűlés által hozott döntés ellen (függetlenül attól, hogy első- vagy másodfokú döntést hozott) közigazgatási per indításának van helye jogorvoslatként.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap (PDF)

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap (ANYK)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Győr Település