Kecskemét - Jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárás

A jegyzőtől egy éven belül kérhető az eredeti birtokállapot helyreállítása vagy a zavarás megszüntetése annak, akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak.

Kulcsszavak: birtokvita, eredeti birtokállapot, zavarás, kérelem

A birtokvédelmi eljárásban jogosult és kötelezett bármely természetes személy és jogi személy lehet.

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

- a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,

- annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,

- a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

- a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

- a birtoksértés időpontjára történő utalást,

- a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén a meghatalmazást. A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. 

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti a birtokvédelmet.

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárási határidő megkezdésétől számított három napon belül nyilatkozattétel céljából kézbesíti az ellenérdekű félnek.

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le, de tolmács kirendelése esetén harminc napon belül. 

Birtokvédelmi kérelem, a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok, képviselő eljárása esetén a meghatalmazás.

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

A jegyző felügyeleti szerve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Kecskemét Település