Tiszamenti Regionális Vízművek- Új ivóvíz és szennyvíz bekötés, mellékmérő, ikermérő felszerelés igénylés iFORM űrlappal

Amennyiben az ingatlanán új víz-, vagy szennyvíz bekötést, vagy a meglévő mérőn kívül az aknában felszerelendő ikermérőt igényelne, vagy az ingatlanon jelenleg üzemelő bekötési mérő mellett a lakások külön méréséhez mellékmérő szerelését kezdeményezné itt tájékozódhat, jelezheti. Az ügyekről bővebb tájékoztatóinkat honlapunkon megtalálja: www.trvzrt.hu Ügyfélszolgálat. 

Kulcsszavak: Új bekötés

Felhasználó/Tulajdonos

VÍZIKÖZMŰ TÖRZSHÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ RÁCSATLAKOZÁSHOZ
A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, a lakossági vízbekötések kialakításának módját az MSZ 22115:2002 Magyar szabvány határozza meg. 
A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok víziközmű-törzshálózatba történő bekötését külön – külön bekötővezetékkel kell megvalósítani. 
A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása birtokában.
Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból, több szennyvíz-bekötővezeték csak műszakilag indokolt okból a víziközmű-szolgáltató hozzájárulásával létesíthető.
I.    A VÍZIKÖZMŰ BEKÖTÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA
1.    IGÉNYBEJELENTÉS víziközmű törzshálózat(ok)ra történő rácsatlakozáshoz.
2.    VÍZILÉTESÍTMÉNY TERVEZŐ FELKERESÉSE, 
3.    VÍZIKÖZMŰ BEKÖTÉS MEGRENDELÉSE
4.    TERVDOKUMENTÁCIÓ ELBÍRÁLÁSA, ENGEDÉLYEZÉSE, ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉSE
5.    BEKÖTÉS DÍJÁNAK MEGELŐLEGEZÉSE


MELLÉKVÍZMÉRŐK FELSZERELÉSÉHEZ, ELKÜLÖNÍTETTEN MÉRT LOCSOLÁSI MÉRŐ TELEPÍTÉSÉHEZ, IKRESÍTÉSHEZ
A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a lakossági vízbekötések kialakításának módját az MSZ 22115:2002 Magyar szabvány határozza meg. 
Az ingatlanon felhasznált víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó, az elszámolás a bekötési vízmérőn alapul. 
A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből adódó vízfelhasználást – eltérő megállapodás hiányában – a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni a víziközmű-szolgáltatónak.
A mellékvízmérő a közös bekötési vízmérővel már rendelkező ingatlan (pl. társasház, de családi házak lakásai is) elkülönített (egyedi) ivóvízhasználatának mérésére, elszámolására szolgál, melyen keresztül lehetőség van elkülönítetten mért
-    nem locsolási célú illetve 
-    locsolási célú ivóvízfelhasználásra.
A mellékvízmérők – akár locsolási célú, akár nem locsolási célú – a bekötési vízmérőn túl a felhasználó felőli oldalon (belső ivóvízhálózaton) kerül felszerelésre, mely a felhasználó tulajdona, így a mellékvízmérőkkel kapcsolatos költségek (hitelesítés, csere, meghibásodás, fenntartás, állagmegóvás… stb.) is a felhasználót terhelik.
A mellékvízmérők hitelesítését is, mint a bekötési vízmérőkét, 8 évente szükséges elvégezni.
Az elkülönített vízhasználatra a felhasználási hely tulajdonosának mellékszolgáltatási szerződést kell kötni a víziközmű-szolgáltatóval.
I.    MELLÉKVÍZMÉRŐ (NEM LOCSOLÁSI CÉLÚ) FELSZERELÉS ÜGYINTÉZÉSÉNEK MENETE:
1.    IGÉNYBEJELENTÉS/MEGRENDELÉS
2.    TERVDOKUMENTÁCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE
3.    BEFIZETÉS IGAZOLÁSA
4.    A MELLÉKVÍZMÉRŐ FELSZERELÉS FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTVÉTELE


II.    ELKÜLÖNÍTETTEN MÉRT, LOCSOLÁSI MÉRŐ TELEPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS MENETE
1.    IGÉNYBEJELENTÉS/MEGRENDELÉS
2.    VÁZLATRAJZ ENGEDÉLYEZÉSE
3.    BEFIZETÉS IGAZOLÁSA
4.    A LOCSOLÁSI VÍZMÉRŐ FELSZERELÉS FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTVÉTELE


III.    IKRESÍTÉS (IKERMÉRŐ FELSZERELÉS) ÜGYINTÉZÉSÉNEK MENETE
Az ikermérőt (párhuzamosan kötött bekötési vízmérő) az azonos ingatlanon lévő felhasználók, elsősorban az egy vízbekötéssel rendelkező családi házak, kisebb társasházak (jellemzően 2-3 lakás) vízfogyasztásának mérése.
Az ikermérő telepítés feltételei:
-    az ingatlan rendelkezzen vízbekötéssel és bekötési vízmérővel; 
-    az ikermérő kizárólag a meglévő bekötési vízmérő aknájában helyezhető el; 
-    az ingatlan vízellátására vonatkozó, aláírt közszolgáltatási szerződés rendelkezésre áll; 
-    A meglévő szabványos aknában (1,00 m x 1,00 m x 1,30 m belbéretű) a meglévővel együtt legfeljebb két vízmérő helyezhető el. Három vagy ennél több vízmérő esetén egyedi tervezésű akna szükséges; 
-    az ikermérőt az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kérheti. Ha a megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, be kell szereznie a tulajdonos(ok) és a meglévő felhasználók írásbeli hozzájárulását; 
-    az ikermérő telepítéséről és a szükséges eszközökről a felhasználónak/megrendelőnek kell gondoskodnia; 
-    üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózaton az ikermérő csatlakozás készítését üzembe helyezését a víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja végezheti. 
1.    IGÉNYBEJELENTÉS/MEGRENDELÉS
2.    TERVDOKUMENTÁCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE
3.    BEFIZETÉS IGAZOLÁSA
4.    AZ IKER-VÍZMÉRŐ FELSZERELÉS FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTVÉTELE

Társaságunk honlapján bővebb tájékoztatóink megtekinthetőik:
http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=188:a-szerv-alaptevekenysege-feladat-es-hataskoere&catid=32:koezerdek-adatok&Itemid=106

Bejelentés elmulasztása szabálytalan vételezésnek minősül.

Igénybejelentés 5 nap, a tervdokumentáció alkalmasságáról és a bekötés díjáról 15 nap

Az igényléshez kérjük az alábbi dokumentumok csatolását:
Igénybejelentő
Ivóvíz szennyvízbekötés megrendelő (https://vizcenter.hu/trv Nyomtatványok)
Önkormányzat hozzájárulása (csak új víz és szennyvíz bekötés esetén)
Előzetes közmű-üzemeltetői nyilatkozat, közmű-állásfoglalás
60 napnál nem régebbi tulajdoni lap
60 napnál nem régebbi földhivaltali térképmásolat
Felelősségvállalási nyilatkozat (új ivóvíz és szennyvíz bekötésnél) (https://vizcenter.hu/trv Nyomtatványok)
2 példány tervdokumentáció

Az ügyintézés díjköteles, díjainkról társaságunk honlapján tájékozódhat: www.trvzrt.hu Ügyfélszolgálat

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Ügyfélkapcsolati csoport

TRV Zrt. honlapján megtekinthető
 http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=98

Az ügyben tájékozódhat honlapunkon www.trvzrt.hu vagy online oldalunkon www.vizcenter.hu/trv

Társaságunk honlapján megtekinthető
http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=829:a-szerv-alaptevekenysege-feladat-es-hataskoere20210329&catid=32:koezerdek-adatok&Itemid=106

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.