Folyósítási címváltozás, számlaszám változás vagy utalási mód változás bejelentése nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások esetén (NYF_VALTOZASB_01)

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátásokat belföldön postai címre, vagy pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára folyósítja. A folyósítási módok (postai cím vagy bankszámla) közül az ügyfél választhat, illetve kérheti azok módosítását is.

A levelezési cím változását akkor is be kell jelenteni, ha az ellátás utalása bankszámlára történik.

Kulcsszavak: címváltozás, számlaszám változás, levelezési címváltozás

Az ellátásban részesülő belföldi személy, törvényes képviselője, illetve ellátásból történő letiltás esetén annak természetes személy kedvezményezettje.

Ebben az ügytípusban elektronikus ügyintézés keretében nem járhat el külföldön élő személy.

Amennyiben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól ellátásban részesülő belföldi ügyfél címe vagy számlaszáma – melyre levélküldeményei kézbesítését, illetve ellátása folyósítását kéri – megváltozik, illetve ellátásának folyósítási módját kívánja megváltoztatni, erről bejelentést kell tennie a folyósító szervnek.

Ehhez ki kell töltenie a változás bejelentésére szolgáló űrlapot, vagy nyomtatványt.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Ha az ügyfél nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, elérhetőségi és a folyósításhoz szükséges adatok változását nem közli, és emiatt az ellátás folyósítása ellehetetlenül, a folyósító szerv az ellátás folyósítását megszünteti.

A folyósítást érintő adatok változását az ellátásban részesülő személynek (illetve törvényes képviselőjének) haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentenie.

A címváltozás, számlaszám változás, vagy utalási mód változás bejelentésére szolgáló űrlap, vagy nyomtatvány.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Postai cím bejelentése esetén nem szükséges, hogy az a lakcímnyilvántartás szerinti bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely legyen, az ügyfél megjelölhet más postai címet is, melyen küldeményei átvétele biztosított.

Pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára csak akkor folyósítható az ellátás, ha az ügyfélnek (törvényes képviselőjének) rendelkezési joga van a számla felett. Erről nyilatkozatot kell tennie.

A bejelentés elektronikus ügyintézés keretében, illetve személyesen, vagy postai úton is benyújtható.

Személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker., Váci út 73.).

Postai úton a következő postacímre: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1820 Budapest.

A bejelentési kötelezettségekre vonatkozó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 79. § (2) és (2a) bekezdés valamint 97. § (5) bekezdés.

NYUFIG_ESZF