GYÖNGYÖS – NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

A nyilatkozat - az egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak, közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok esetében - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése szerinti adómenetesség bejelentésére szolgál.

Kulcsszavak: nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről Gyöngyös ;feltételes mentesség Gyöngyös; feltételes adómentesség Gyöngyös; iparűzési adó feltételes adómentesség Gyöngyös; építményadó feltételes adómentesség Gyöngyös

Gyöngyös Városi Önkormányzat illetékességi területén működő iparűzési adó és építményadó adónemek tekintetében adóalanynak minősülő egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak, közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok.

Amennyiben az alábbiakban felsorolt törvényi feltételeknek megfelelnek, úgy az adóalanynak minősülő egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak, közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok a feltételek meglétéről az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig írásban köteles nyilatkozni az önkormányzati adóhatóságnak („ún.” feltételes mentesség). A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során a nyilatkozat benyújtására az "ASP-ADO-87N Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adóalany az iparűzési adóban, építményadóban az adómentesség feltételeinek meglétéről az - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó a nyilatkozatot az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

A nyilatkozat benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

1990. évi C. törvény a helyi adókról https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról  https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/

Gyöngyös Település