Szülői nyugdíj iránti igény

Szülői nyugdíj iránti igény elbírálására irányuló eljárás, ha az elhunyt kizárólag Magyarországon szerzett szolgálati idővel rendelkezett.

Kulcsszavak: szülői nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás, szülő, NY_SZULNY_01

Gyermeke (unokája) elhalálozása esetén az a szülő igényelhet szülői nyugdíjat, aki rokkantsága vagy életkora miatt, megfelelő jövedelem hiányában eltartásra szorult, és eltartásáról a gyermeke a haláláig gondoskodott.

A kérelmet az igénylő, törvényes képviselője (gondnoka), illetve meghatalmazottja terjesztheti elő.

Ki kell tölteni az ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt, melyhez javasoljuk mellékelni a „benyújtandó dokumentumok”-nál megjelölt iratokat.

Az elektronikusan beküldhető űrlap itt érhető el.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (K12) itt érhető el.

Az ügyintézési határidő az igénynek az elbíráló szervhez történő beérkezését követően 60 naptári nap.

A szülői nyugdíj megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A nyugellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Szülői nyugdíj iránti igény elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az igényelbíráláshoz javasoljuk mellékelni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (holttá illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést).

Megváltozott munkaképességű igénylő esetén kérjük mellékelni az egészségi állapotát minősítő, rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat, azaz az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított beutalót, folyamatos gondozást, gyógykezelést és az aktuális állapotot bemutató kezelőorvosi véleményt, illetve a fenti körülményekkel összefüggő, további egészségügyi dokumentációt (pl. lelet, kórházi zárójelentés), melyek alapján kezdeményezhető az igénylő orvosszakértői vizsgálata.

A kérelemhez célszerű mellékelni az elhunytra vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási szerv által korábban határozattal, vagy egyéb igazolással el nem ismert szolgálati időre vonatkozó dokumentumokat, vagy azok hitelesített másolatát.

A szülői nyugdíj megállapítása iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg. (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek)

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

Az igény elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.
Személyesen a lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.
Az igény postai úton benyújtható a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve.
Postacím egységesen: 1916 Budapest.

A szülői nyugdíjra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt található.

NYUFIG_ESZF