VESZPRÉM-LAKBÉRTÁMOGATÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakásban, nehéz anyagi helyzetben élő bérlők lakbérének megfizetésére szolgáló rendszeres települési támogatás.

Kulcsszavak: lakbér, bérleti díj, bérlő

Lakbértámogatásra jogosult a szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakás bérlője, ha:

a) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy

b) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, ha legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy

c) saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el,

feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

Lakbértámogatás iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

Szociális alapú lakbér támogatási kérelem

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A lakbértámogatás összege megegyezik a bérlő által fizetendő lakbér 10 %-ával.

A lakbértámogatást havonta utólag, minden hónap 10. napjáig a szolgáltató részére kerül folyósításra.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 forint. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település