EGER - BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

Kulcsszavak: BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS, BIRTOKVÉDELEM

Birtokvédelemért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:8. § (1) bekezdése alapján a jegyzőhöz a birtoksértés megtörténtétől, illetve a birtoksértő állapot fennállásától számított 1 éven belül lehet fordulni. Amennyiben a birtoksértés több, mint egy éve történt, illetve a birtoksértő állapot több, mint egy éve fennáll, a birtokos kizárólag a bíróságtól kérhet birtokvédelmet. Azonban 1 éven belül fennálló birtoksértés esetén sem kötelező az eljárást a jegyzőnél megindítani, a birtokos ebben az esetben is bírósághoz fordulhat.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, amelynek tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét, címét, aláírását,

- a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét)- meghatalmazását,

- az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

- a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a tényállás ismertetését,

- a jegyző illetékességét megalapozó adatokat, a birtoksértés helyét,

- a birtoksértés idejét

- a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet és a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtsa be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le. A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságon indíthat keresetet.

 

A jegyző a birtokvédelmi eljárást 15 napon belül folytatja le. Az eljárási határidő az illetékbélyeggel ellátott kérelem jegyzőhöz történő beérkezését, illetve – amennyiben az illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem rótták le – az illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.

Papír alapon benyújtható űrlap: A kérelem előterjeszthető formanyomtatványon is.

Kérelem Word formátumban

Kérelem PDF formátumban

Elektronikus űrlap:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél a birtokvédelmi kérelmet az e-papír szolgáltatás igénybevételével tudja az ügyfélkapuján keresztül a Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal elérhetősége: EGERMJV

 

A birtokvédelmi eljárás a 2021.január 1. után indult ügyekben illetékmentes.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

Bírósági felülvizsgálat

-   A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-   A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet

-   Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

-   Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

-   Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Eger Település