GYÖNGYÖS – ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Építményadót kell fizetni az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze (továbbiakban együtt: építmény), valamint a vállalkozónak nem minősülő magánszemély gépjárműtárolója (építményadó tárgya) után.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül.

Az adómegállapítás alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Kulcsszavak: építményadó adatbejelentés Gyöngyös; építményadó bevallás Gyöngyös; építmény utáni adó Gyöngyös ;Gyöngyös helyi adók; építményadó alanya Gyöngyös; építményadó tárgya Gyöngyös; építményadó mértéke Gyöngyös; építményadó adókötelezettség keletkezése Gyöngyös; építményadó adókötelezettség változása Gyöngyös; építményadó adókötelezettség megszűnése

Az építményadó adatbejelentést annak kell benyújtania (adó alanya), aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak, vagyis több tulajdonos esetén lehetőség van arra, hogy a tulajdonosok ne a tulajdoni hányadaik alapján adózzanak, hanem a tulajdonosok közül egy személy az adófizetési kötelezettséget magára vállalja. Ebben az esetben a bevallás mellékleteként az összes tulajdonos által aláírt megállapodást is be kell nyújtani.

Amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (vásárlás, eladás, használatbavétel, stb.)  követő tizenöt napon belül, de legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig kell az adatbejelentését teljesítenie.

Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Benyújtó személye: az adatbejelentő vagy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésre az „ASP-ADO-031 Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” iForm típusú űrlap  (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, melyet személyesen vagy postán keresztül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” PDF formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Építményadó úton érhető el, vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADÓ-031 Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” iForm típusú űrlapon.                                 

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (vásárlás, eladás, használatbavétel, stb.)  követő tizenöt napon belül, de legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig kell az adatbejelentését teljesítenie.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó az adókötelezettség bejelentését, változását az alábbi dokumentumok benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon, a nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az adózó az építményadót évi két egyenlő részletben, az adóév április 15., valamint szeptember 15. napjáig köteles megfizetni Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-01000001 számú Építményadó beszedési számla javára.

Az építményadó adatbejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó, a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-02000004 számú Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés, annak elbírálása céljából 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Építményadó köteles az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó lakása és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze (továbbiakban együtt: építmény), valamint a vállalkozónak nem minősülő magánszemély gépjárműtárolója.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.)

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülőtulajdon esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után került meghatározásra.

Az építményadó évi mértékét Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16. önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése szabályozza.

Mentes az adó alól a helyi adókról szóló törvény alapján:

Gyöngyös Város Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól: a vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalany üzleti (vállalkozási) célra nem szolgáló lakása, illetőleg a gépjárműtároló kivételével az egyéb nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését, adás-vételt) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése (lebontása, megsemmisülése) évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 

Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

1990. évi C. törvény a helyi adókról https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00   

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény  az adóigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  az adóigazgatási eljárás részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról  https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/

Gyöngyös Település