ZALAEGERSZEG - BEJELENTÉS INGATLANKÖZVETÍTŐ, VAGYONÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGRŐL

Bejelentés ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői nyilvántartásba történő felvételhez. Az eljárás az ügyfél bejelentésére indul.

Kulcsszavak: BEJELENTÉS INGATLANKÖZVETÍTŐ, VAGYONÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGRŐL

A lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjének, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzőjének, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének kell benyújtani.

Természetes személy, gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, egyéni vállalkozó foglalkoztatottja kérelméhez szükséges dokumentumok:

1. Szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata

2. A munkaviszony vagy foglalkoztatási viszony fennállását hitelt érdemlő módon igazolt okirat pl. munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás, hogy a bejelentő alkalmazásában áll, eredeti vagy hitelesített munkaszerződés stb.

3. A büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt igazoló irat (eredeti vagy hitelesített érvényes erkölcsi bizonyítvány)

Gazdálkodó szervezet kérelméhez szükséges dokumentumok:

1. A bejelentő székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességet igazoló irat (eredeti vagy érvényes hitelesített adóigazolás)

2. Amennyiben az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban- az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességet igazoló irat (eredeti vagy hitelesített érvényes adóigazolás)

3. Az üzleti jó hírnév igazolása keretében: 

a) a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője (vezető tisztségviselői), tagjai, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosai büntetlen előéletét és annak tényét igazoló irat, hogy nem áll (nem állnak) a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (eredeti vagy hitelesített érvényes erkölcsi bizonyítvány)

b) a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének nyilatkozata, hogy az a) pontban megjelölt személyek az ingatlanközvetítő/ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének megkezdéséről szóló bejelentés megtételét megelőző 5 éven belül természetes személyként a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 6. § (1) a), c), e) pontjai alapján a nyilvántartásból természetes személyként nem kerültek törlésre, továbbá olyan gazdálkodó szervezetnek nem voltak vezető tisztségviselői, tagjai vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosai, melyet a nyilvántartásból töröltek.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót, hiánytalan bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

A kérelmet elektronikus úton:

- a  https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas IPAR-KERESKEDELEM › telepengedély cím alatti ŰRLAP BEJELENTÉS INGATLANKÖZVETÍTŐ, VAGYONÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGRŐL nyomtatványon lehet benyújtani,

 - vagy a zalaegerszeg.hu honlapról letölthető nyomtatvány: 

                          - magánszemélyeknek https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/13819/ing_bej_magsz.pdf),

                          - gazdálkodó szervezeteknek pedig a https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/13818/ing_bej_gazd_szerv_reszere.pdf

 kitöltését követően az E-papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_KERESKEDELEM&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901).

A levelet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a bejelentést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező, ellenkező esetben hiánypótlásra történő felszólításra kerül sor.

Ügyintézési határidő: 60 nap

Az eljárás illetékmentes.

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról  

44/A. § *  (1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője.

Ákr. 112. § [A jogorvoslathoz való jog]

(1) A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

116. § [A fellebbezés általános szabályai]

(1) Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

(2) Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot

a) - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy

b) rendvédelmi szerv helyi szerve hozta. 

BEJELENTÉS INGATLANKÖZVETÍTŐ, VAGYONÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGRŐL nyomtatvány (E-Onkormnyzat.hu honlap)

vagy a zalaegerszeg.hu honlapról letölthető nyomtatvány: 

 - magánszemélyeknek https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/13819/ing_bej_magsz.pdf),

 - gazdálkodó szervezeteknek  https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/13818/ing_bej_gazd_szerv_reszere.pdf

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet

Zalaegerszeg Település