Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból

Az eljárás során a tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője abban az esetben kérelmezheti a kiíratást az adott intézményből, ha a tanuló e jogviszonyában nem tanköteles. Nem tanköteles a jogviszonya a tanulónak például az alapfokú művészeti iskolában, a kollégiumban vagy a felnőttoktatásban. A középfokú intézményből abban az esetben iratkozhat ki a tanuló, amennyiben e jogviszonyában nem tanköteles. A kiíratás történhet a képzési időszak lezárulta miatt, vagy már azt megelőzően, a tanuló döntése alapján.

Kulcsszavak: Kiiratkozás, tankötelezettség

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel nem tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonyban lévő, valamint a már nem tanköteles korú tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

A tanuló vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője kezdeményezi a kiiratkozást.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A köznevelési intézmény tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntése ellen minden esetben a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a kérelmet a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

KK